څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, July 23, 2017 کابل, دوشنبه، ۲ اسد ۱۳۹۶ ۰۳:۲۱
facebook

(1213)انبار ڤیدیوهای مصطفی عمرزی [1213]

☼  رحیم غمزده - 18
☼  رحیم غمزده - 17
☼  رحیم غمزده - 16
☼  رحیم غمزده - 15
☼  رحیم غمزده - 14
☼  رحیم غمزده - 13
☼  رحیم غمزده - 12
☼  رحیم غمزده - 11
☼  رحیم غمزده - 10
☼  رحیم غمزده - 9
☼  رحیم غمزده - 8
☼  رحیم غمزده - 7
☼  رحیم غمزده - 6
☼  رحیم غمزده - 5
☼  رحیم غمزده - 4
☼  رحیم غمزده - 3
☼  رحیم غمزده - 2
☼  رحیم غمزده - 1
☼  امان یوسفی - 6
☼  امان یوسفی - 5
☼  امان یوسفی - 4
☼  امان یوسفی - 3
☼  امان یوسفی - 2
☼  امان یوسفی - 1
☼  مراسم خاکسپاری مسحور جمال
☼  مراسم خاکسپاری ظاهر هویدا - 1
☼  مراسم خاکسپاری ظاهر هویدا
☼  مراسم خاکسپاری رحیم مهریار
☼  مستند «چراغ شهید»
☼  استاد رائفی پور - 29
☼  استاد رائفی پور - 28
☼  استاد رائفی پور - 27
☼  استاد رائفی پور - 26
☼  استاد رائفی پور - 25
☼  استاد رائفی پور - 24
☼  استاد رائفی پور - 23
☼  استاد رائفی پور - 22
☼  استاد رائفی پور - 21
☼  استاد رائفی پور - 20
☼  استاد رائفی پور - 19
☼  استاد رائفی پور - 18
☼  استاد رائفی پور - 17
☼  استاد رائفی پور - 16
☼  استاد رائفی پور - 15
☼  استاد رائفی پور - 14
☼  استاد رائفی پور - 13
☼  استاد رائفی پور - 12
☼  استاد رائفی پور - 11
☼  استاد رائفی پور - 10
☼  استاد رائفی پور - 9
☼  استاد رائفی پور - 8
☼  استاد رائفی پور - 7
☼  استاد رائفی پور - 6
☼  استاد رائفی پور - 5
☼  استاد رائفی پور - 4
☼  استاد رائفی پور - 3
☼  استاد رائفی پور - 2
☼  استاد رائفی پور - 1
☼  محمود بریالی - 3
☼  محمود بریالی - 2
☼  محمود بریالی - 1
☼  آناهیتا راتب زاد - 2
☼  آناهیتا راتب زاد - 1
☼  آناهیتا راتب زاد
☼  مراسم خاکسپاری محمود بریالی - 2
☼  مراسم خاکسپاری محمود بریالی - 1
☼  خاطرات کابل - 3
☼  خاطرات کابل - 2
☼  خاطرات کابل - 1
☼  مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان 1990
☼  مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان ۱۳۶۸- قسمت دوم
☼  مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان ۱۳۶۸- قسمت اول
☼  غوث زلمی - 12 / مصاحبه با استاد ملنگ نجرابی
☼  غوث زلمی - 11 / مصاحبه با استاد صابر
☼  غوث زلمی - 11 / مصاحبه با شادروان ساربان - 3
☼  غوث زلمی - 11 / مصاحبه با شادروان ساربان - 2
☼  غوث زلمی - 11 / مصاحبه با شادروان ساربان - 1
☼  غوث زلمی - 10
☼  غوث زلمی - 9
☼  غوث زلمی - 8
☼  غوث زلمی - 7
☼  غوث زلمی - 6
☼  غوث زلمی - 5
☼  غوث زلمی - 4
☼  غوث زلمی - 3
☼  غوث زلمی - 2
☼  غوث زلمی - 1
☼  فهیم سدوزی - 5
☼  فهیم سدوزی - 4
☼  فهیم سدوزی - 3
☼  فهیم سدوزی - 2
☼  فهیم سدوزی - 1
☼  زلمی آرا - 21
☼  زلمی آرا - 20
☼  زلمی آرا - 19
☼  زلمی آرا - 18
☼  زلمی آرا - 17
☼  زلمی آرا - 16
☼  زلمی آرا - 15
☼  زلمی آرا - 14
☼  زلمی آرا - 13
☼  Zalmai Araa Joke 5
☼  Zalmai Araa Joke 4
☼  Zalmai Araa Joke 3
☼  Zalmai Araa Joke 2
☼  Zalmai Araa Joke 1
☼  زلمی آرا - 12
☼  زلمی آرا - 11
☼  زلمی آرا - 10
☼  زلمی آرا - 9
☼  زلمی آرا - 8
☼  زلمی آرا - 7
☼  زلمی آرا - 6
☼  زلمی آرا - 5
☼  زلمی آرا - 4
☼  زلمی آرا - 3
☼  زلمی آرا - 2
☼  زلمی آرا - 1
☼  Zalmai Ara Live in America 12/12
☼  Zalmai Ara Live in America 11/12
☼  Zalmai Ara Live in America 10/12
☼  Zalmai Ara Live in America 9/12
☼  Zalmai Ara Live in America 8/12
☼  Zalmai Ara Live in America 7/12
☼  Zalmai Ara Live in America 6/12
☼  Zalmai Ara Live in America 5/12
☼  Zalmai Ara Live in America 4/12
☼  Zalmai Ara Live in America 3/12
☼  Zalmai Ara Live in America 2/12
☼  Zalmai Ara Live in America 1/12
☼  نادر کمیاب: زبان مردم افغانستان، تاجیکستان و ایران، دری است؛ نه فارسی.
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 18
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 17
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 16
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 15
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 14
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 13
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 12
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 11
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 10
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 9
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 8
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 7
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 6
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 5
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 4
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 4
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 3
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 2
☼  آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 1
☼  دری افغانی - 5
☼  دری افغانی - 4
☼  دری افغانی - 3
☼  دری افغانی - 2
☼  دری افغانی - 1
☼  کارتونی - دری افغانی / 9
☼  کارتونی - دری افغانی / 8
☼  کارتونی - دری افغانی / 7
☼  کارتونی - دری افغانی / 6
☼  کارتونی - دری افغانی / 5
☼  کارتونی - دری افغانی / 4
☼  کارتونی - دری افغانی / 3
☼  کارتونی - دری افغانی / 2
☼  کارتونی - دری افغانی / 1
☼  گرگ و خرگوش افغانی
☼  کارتونی / پسرک کثیف - ترجمه ی دری افغانی
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 10 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 9 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 8 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 7 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 6 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 5 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 4 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 3 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 2 of 10
☼  Afghan Comedy salman ta seltan part 1 of 10
☼  Janan Comedy Film Part 2 Afghanistan
☼  Janan Comedy Film Part 1 Afghanistan
☼  استاد رفیق صادق - 17
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 10
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 9
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 8
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 7
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 13
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 6
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 5
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 4
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 3
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 2
☼  استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 1
☼  فیض الله جلال - 3
☼  فیض الله جلال - 2
☼  فیض الله جلال - 1
☼  Pashto Movie - Badh Amala 13
☼  Pashto Movie - Badh Amala 12
☼  Pashto Movie - Badh Amala 11
☼  Pashto Movie - Badh Amala 10
☼  Pashto Movie - Badh Amala 9
☼  Pashto Movie - Badh Amala 8
☼  Pashto Movie - Badh Amala 7
☼  Pashto Movie - Badh Amala 6
☼  Pashto Movie - Badh Amala 5
☼  Pashto Movie - Badh Amala 4
☼  Pashto Movie - Badh Amala 3
☼  Pashto Movie - Badh Amala 2
☼  Pashto Movie - Badh Amala 1
☼  استاد رفیق صادق - نمایشنامه ی اکتوری / 2
☼  استاد رفیق صادق - نمایشنامه ی اکتوری / 1
☼  استاد رفیق صادق - 16
☼  استاد رفیق صادق - 15
☼  استاد رفیق صادق - 14
☼  استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 4
☼  استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 3
☼  استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 2
☼  استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 1
☼  استاد رفیق صادق - 13
☼  استاد رفیق صادق - 12
☼  استاد رفیق صادق - 11
☼  استاد رفیق صادق - 10 / قمارباز ماهر
☼  استاد رفیق صادق - 9 / شوهر بدگمان
☼  استاد رفیق صادق - 8
☼  استاد رفیق صادق - 7
☼  استاد رفیق صادق - 6
☼  استاد رفیق صادق - 5
☼  استاد رفیق صادق - 4
☼  استاد رفیق صادق - 3
☼  استاد رفیق صادق - 2
☼  استاد رفیق صادق - 1
☼  حکیم اطرافی - 9
☼  حکیم اطرافی - 8
☼  حاجی محمد کامران / 2
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 12
☼  حاجی محمد کامران / 1
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 11
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 10
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 9
☼  حکیم اطرافی - 7
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 8
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 7
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 6
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 5
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 4
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 3
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 2
☼  پارچه های تمثیلی افغانی - 1
☼  حکیم اطرافی - 6
☼  حکیم اطرافی - 5
☼  حکیم اطرافی - 4
☼  حکیم اطرافی - 3
☼  حکیم اطرافی - 2
☼  حکیم اطرافی - 1
☼  بهشت خاموش - 13
☼  بهشت خاموش - 12
☼  بهشت خاموش - 11
☼  بهشت خاموش - 10
☼  بهشت خاموش - 9
☼  بهشت خاموش - 8
☼  بهشت خاموش - 7
☼  بهشت خاموش - 6
☼  بهشت خاموش - 5
☼  بهشت خاموش - 4
☼  بهشت خاموش - 3
☼  بهشت خاموش - 2
☼  بهشت خاموش - 1
☼  عقاب 4 / 13
☼  عقاب 4 / 12
☼  عقاب 4 / 11
☼  عقاب 4 / 10
☼  عقاب 4 / 9
☼  عقاب 4 / 8
☼  عقاب 4 / 7
☼  عقاب 4 / 6
☼  عقاب 4 / 5
☼  عقاب 4 / 4
☼  عقاب 4 / 3
☼  عقاب 4 / 2
☼  عقاب 4 / 1
☼  وزارتخانه - 8
☼  وزارتخانه - 7
☼  وزارتخانه - 6
☼  وزارتخانه - 5
☼  وزارتخانه - 4
☼  وزارتخانه - 3
☼  وزارتخانه - 2
☼  وزارتخانه - 1
☼  فلم هنری افغانی خوف
☼  Rumi Awards Part 2 - Rumi Media Awards 2013 Las Vegas
☼  Rumi Awards Part 1 - Rumi Media Awards 2013 Las Vegas
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 53
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 52
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 51
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 50
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 49
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 48
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 47
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 46
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 45
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 44
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 43
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 42
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 41
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 40
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 39
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 38
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 37
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 36
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 35
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 34
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 33
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 32
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 31
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 30
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 29
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 28
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 27
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 26
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 25
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 24
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 23
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 22
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 21
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 20
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 19
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 18
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 17
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 16
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 15
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 14
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 13
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 12
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 11
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 10
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 9
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 8
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 7
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 6
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 5
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 4
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 3
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 2
☼  سریال افغانی «راز های این خانه» - 1
☼  فلم هنری افغانی کوچه ی ما - 1
☼  فلم هنری افغانی سرنوشت
☼  فلم هنری افغانی: شهر عشق
☼  فلم هنری افغانی بازیگر
☼  فلم هنری افغانی هدر
☼  فلم هنری افغانی سلطان
☼  فلم هنری افغانی دام
☼  فلم هنری افغانی اراده
☼  فلم هنری افغانی پرنده ی سیاه
☼  فلم هنری افغانی مجبور
☼  فلم هنری افغانی عاشقی
☼  فلم هنری افغانی شهر گناه
☼  فلم هنری «پنج عصر» / سمیرا مخملباف
☼  فلم هنری افغانی: پا برهنه
☼  فلم هنری افغانی فریب - 1
☼  فلم هنری افغانی فریب - 2
☼  فلم هنری افغانی: عشق بیگانه - 1
☼  فلم هنری افغانی: عشق بیگانه - 2
☼  فلم هنری افغانی درد - 1
☼  فلم هنری افغانی درد - 2
☼  فلم هنری افغانی هوس - 4
☼  فلم هنری افغانی هوس - 3
☼  فلم هنری افغانی هوس - 2
☼  فلم هنری افغانی هوس - 1
☼  فلم هنری افغانی: آهِ مادر
☼  فلم هنری افغانی: قربانی
☼  فلم هنری افغانی: سه دوست
☼  فلم هنری افغانی: جام زهر
☼  فلم هنری افغانی: پناه
☼  فلم هنری افغانی: کودک کابل
☼  فلم هنری افغانی: وارث
☼  An Apple From Paradise
☼  فلم هنری افغانی: بی جا
☼  فلم هنری افغانی: فرجام
☼  فلم هنری افغانی: آواره
☼  فلم هنری افغانی: تن من وطن من
☼  فلم هنری افغانی: وژمه
☼  فلم هنری افغانی: بازی تقدیر
☼  فلم هنری افغانی: چشم های سرگردان
☼  فلم هنری افغانی: عشق نیم راه - 2
☼  فلم هنری افغانی: عشق نیم راه - 1
☼  فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 4
☼  فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 3
☼  فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 2
☼  فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 1
☼  فلم هنری افغانی: درد هجرت
☼  فلم هنری افغانی: فرار به دبُی - 2
☼  فلم هنری افغانی: فرار به دبُی - 1
☼  فلم هنری افغانی- غارتگران - 2
☼  فلم هنری افغانی- غارتگران - 1
☼  فلم هنری افغانی- گژدم سیاه
☼  فلم هنری افغانی- افسر قهرمان
☼  فلم هنری افغانی- هزاره گی
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 7
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 6
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 5
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 4
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 3
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 2
☼  فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 1
☼  فلم هنری افغانی: همت
☼  فلم هنری افغانی: چرخ
☼  Farkhunda Documentary
☼  Farkhunda: The making of a martyr - BBC Newsnight
☼  Farkhunda Shaheed - Afghan Movie 2016 - Part 2
☼  Farkhunda Shaheed - Afghan Movie 2016 - Part 1
☼  فلم هنری افغانی: ابر سیاه
☼  فلم هنری افغانی: غروب
☼  فلم هنری افغانی: خانه یا آشیانه
☼  فلم هنری افغانی: یک
☼  فلم هنری افغانی: گمراه - 6
☼  فلم هنری افغانی: گمراه - 5
☼  فلم هنری افغانی: گمراه - 4
☼  فلم هنری افغانی: گمراه - 3
☼  فلم هنری افغانی: گمراه - 2
☼  فلم هنری افغانی: گمراه - 1
☼  فلم هنری افغانی: احساس - 5
☼  فلم هنری افغانی: احساس - 4
☼  فلم هنری افغانی: احساس - 3
☼  فلم هنری افغانی: احساس - 2
☼  فلم هنری افغانی: احساس - 1
☼  فلم هنری افغانی: سرکش - 2
☼  فلم هنری افغانی: انتها
☼  فلم هنری افغانی: گذشته
☼  فلم هنری افغانی: سرکش - 1
☼  فلم هنری افغانی: دنیای ظلم
☼  made ​​in Bamiyam
☼  فلم هنری افغانی: برباد رفته
☼  فلم هنری افغانی: افغان در ایران
☼  فلم هنری افغانی: سرزمین دلاوران
☼  فلم هنری افغانی: اعتبار
☼  فلم هنری افغانی: انجام
☼  فلم هنری افغانی: میرک و چهار تگ ها
☼  وحید صابری - 36
☼  وحید صابری - 35
☼  وحید صابری - 34
☼  وحید صابری - 33
☼  وحید صابری - 32
☼  وحید صابری - 31
☼  وحید صابری - 30
☼  وحید صابری - 29
☼  وحید صابری - 28
☼  وحید صابری - 27
☼  وحید صابری - 26
☼  وحید صابری - 25
☼  وحید صابری - 24
☼  وحید صابری - 23
☼  وحید صابری - 22
☼  وحید صابری - 21
☼  وحید صابری - 20
☼  وحید صابری - 19
☼  وحید صابری - 18
☼  وحید صابری - 17
☼  وحید صابری - 16
☼  وحید صابری - 15
☼  وحید صابری - 14
☼  وحید صابری - 13
☼  وحید صابری - 12
☼  وحید صابری - 11
☼  وحید صابری - 10
☼  وحید صابری - 9
☼  وحید صابری - 8
☼  وحید صابری - 7
☼  وحید صابری - 6
☼  وحید صابری - 5
☼  وحید صابری - 4
☼  وحید صابری - 3
☼  وحید صابری - 2
☼  وحید صابری - 1
☼  حاجی محمد کامران - 37
☼  حاجی محمد کامران - 36
☼  حاجی محمد کامران - 35
☼  حاجی محمد کامران - 34
☼  حاجی محمد کامران - 33
☼  حاجی محمد کامران - 32
☼  حاجی محمد کامران - 31
☼  حاجی محمد کامران - 30
☼  حاجی محمد کامران - 29
☼  حاجی محمد کامران - 28
☼  حاجی محمد کامران - 27
☼  حاجی محمد کامران - 26
☼  حاجی محمد کامران - 25
☼  حاجی محمد کامران - 24
☼  حاجی محمد کامران - 23
☼  حاجی محمد کامران - 22
☼  حاجی محمد کامران - 21
☼  حاجی محمد کامران - 20
☼  حاجی محمد کامران - 19
☼  حاجی محمد کامران - 18
☼  حاجی محمد کامران - 17
☼  حاجی محمد کامران - 16
☼  حاجی محمد کامران - 15
☼  حاجی محمد کامران - 14
☼  حاجی محمد کامران - 13
☼  حاجی محمد کامران - 12
☼  حاجی محمد کامران - 11
☼  حاجی محمد کامران - 10
☼  حاجی محمد کامران - 9
☼  حاجی محمد کامران - 8
☼  حاجی محمد کامران - 7
☼  حاجی محمد کامران - 6
☼  حاجی محمد کامران - شیرآغا و شیرین گل پرسوز / 3
☼  حاجی محمد کامران - شیرآغا و شیرین گل پرسوز / 2
☼  حاجی محمد کامران - شیرآغا و شیرین گل پرسوز / 1
☼  حاجی محمد کامران - 5
☼  حاجی محمد کامران - 4
☼  حاجی محمد کامران - 3
☼  حاجی محمد کامران - 2
☼  حاجی محمد کامران - 1
☼  Smart Women, Smart Power: The Future of Afghanistan
☼  Rula Ghani Chats To TOLOnews About Her Work For Women
☼  Artist Mariam Ghani, Daughter of Afghan President, Takes on U.S. Abuse from Guantanamo to Abu Ghrai
☼  Afghanistan’s first lady Rula Ghani in conversation with Thomas Friedman
☼  2015 Distinguished International Leadership Award: Ashraf Ghani; represented by Mariam Ghani
☼  TED Talk: Ashraf Ghani on Rebuilding Broken States
☼  President Karzai's speech at Oxford University, London (Dari)
☼  ATN Debate, 2014 Presidential Election
☼  Afghanistan 2014 Presidential Debate - BBC Media Action
☼  Dr. Ashraf Ghani on his Personal Life
☼  Middle East Peace Conference - Prof. Ashraf Ghani (1991)
☼  Arabian Gulf History and Culture - Prof. Ashraf Ghani (1990)
☼  یونان، اما محل تن فروشی برای مردان مهاجر - 2
☼  یونان، اما محل تن فروشی برای مردان مهاجر - 1
☼  یونان، اما محل تن فروشی برای مردان مهاجر
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 44
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 43
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 45
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 42
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 41
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 40
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 39
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 38
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 37
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 36
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 35
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 34
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 33
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 32
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 31
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 30
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 29
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 28
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 27
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 26
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 25
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 24
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 23
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 22
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 21
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 20
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 19
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 18
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 17
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 16
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 15
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 14
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 13
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 12
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 11
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 10
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 9
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 8
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 7
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 6
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 5
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 4
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 3
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 2
☼  صادق فطرت «ناشناس» - 1
☼  فرهاد دریا / شعر قهار عاصی
☼  زنده یاد قهار عاصی - 6 / در مستند «گذر»
☼  زنده یاد قهار عاصی - 5 / در سگ جنگی های داخلی
☼  زنده یاد قهار عاصی - 5
☼  زنده یاد قهار عاصی - 4 / در سگ جنگی های داخلی
☼  زنده یاد قهار عاصی - 3
☼  زنده یاد قهار عاصی - 2
☼  زنده یاد قهار عاصی - 1
☼  Marine Female Engagement Teams - A voice for Afghan women
☼  Female Marine wounded in Afghanistan - Awarded Purple Heart
☼  Mementos get Marines through their deployment to Afghanistan
☼  Female Marines in Afghanistan
☼  Female Engagement Team 13 opens school in Afghanistan
☼  Female Engagement Team discusses community relations in Afghanistan
☼  Toward the Sounds of Chaos: Operation Moshtarak - Female Engagement Teams
☼  Female Engagement Team in Helmand Province
☼  NATO in Afghanistan - The women of Gereshk celebrate International Women's Day 2011
☼  Female Engagement Team Meets with Local Afghan Women
☼  Female Engagement Team Gorbuz District
☼  Female Engagement Team
☼  Army's Female Engagement Teams in Regional Command South Training
☼  US Army Female Engagement Team in Afghanistan
☼  american woman army speaking nice pashto
☼  U.S. Army Female Soldiers in Afghanistan
☼  Behind The Scenes With Cheryl Cole In Afghanistan
☼  American female soldier dancing "Parde Awal."
☼  Pathan dance with British girl tourist
☼  american girl in afghanistan sabir
☼  Al Jazeera Correspondent - Growing Up Guantanamo
☼  Fault Lines - One Day in Charkh
☼  Fault Lines - This is Taliban country - 1
☼  Fault Lines - This is Taliban Country
☼  The Taliban's War on Women
☼  The Girls of the Taliban - Featured Documentary
☼  Love Crimes of Kabul - Documentary - Afghanistan
☼  Mädchenhandel in Afghanistan - Doku
☼  Afghanistan: No Country for Women - 101 East
☼  Meet The Real People Of Afghanistan (2014)
☼  'They prefer boys in Afghanistan': Dancing bachas recruited for sex (RT Documentary)
☼  Afghanistan: Cut From Different Cloth - Burqas and Beliefs
☼  Noel and Munita Afghan Hindu Wedding Reception - Virginia - U.S.A.
☼  Afghan women life in United States show 23.03.2012
☼  Afghan Community participation in Australia Day & Arif Haleemy Interview
☼  "Afghan Cameleers in Australia 1860-1920" August 2013.
☼  History of the Muslim Cameleers of Australia
☼  Kbora Ali is the first Afghan refugee to join the ADF - Behind the News
☼  Afghanistan's Secret Billion Dollar Emerald Mines
☼  Al Qaeda's Fight In Afghanistan
☼  Russia in Afghanistan 1979 to 1989 - Part 1 of 3
☼  Russia in Afghanistan 1979 to 1989 - Part 2 of 3
☼  Russia in Afghanistan 1979 to 1989 - Part 1 of 3
☼  Fields Of Armour Afghanistan The Bear Trap Documentary
☼  Russia's Hind Helicopter Gunship in Afghanistan (Full Documentary)
☼  AFGAN: The Soviet Experience (1989) - Documentary on the Soviet-Afghan War
☼  THE FEATURE FILM "AFGHAN: HUNTING FOR STINGER"
☼  An Extraordinary Life Story: From Soviet–Afghan Veteran to Russian Orthodox Christian Priest
☼  Soviet Soldier, Missing for 33 Years, Found in Afghanistan
☼  The Last Soviet in Afghanistan
☼  Soviet Afghan War Song " Drivers of Kamaz " English Lyrics
☼  Soviet Afghan War Song " Caravan " English Lyrics
☼  Soviet Afghan Era Russian War Song "Orders Arrived"
☼  Soviet Afghan Russian War Song "Black Tulip"
☼  Afghan breakdown / Афганский излом - Michele Placido
☼  Khuda Gawa full movie
☼  Pashtun or Pathan of Bollywood
☼  Afghan of Bollywood - Pashtun
☼  Shahrukh Khan's Real Llife Story
☼  Shahrukh Khan family in Pakistan Peshawar
☼  Shahrukh Khan says that he is pathan.. pashton fom Pakistan
☼  Zarine Khan bollywood Actress says that I am pathan
☼  Kader Khan Indian (Afghan) Interview in PASHTO 2012
☼  Shah Rukh Khan says I am Afghan Pathan,
☼  Shahrukh Khan says please don't mention my age
☼  Shahrukh Khan Family Psh by MeHdi 2011
☼  Shah Rukh Khan Home in Peshawar (Qissa Khwani Bazar)
☼  Shahrukh king khan 4 all - shahruk khan family in peshawar
☼  Peshawar very rare video
☼  Peshawar / Sweet Memories of Peshawar (1840-1970)
☼  Peshawar / Rare Old Video: Peshawar City, British India
☼  Peshawar City Very Old and Rare Video
☼  bukhara - amir Olimhon haqidagi filmdan parcha
☼  bukhara - Дорога в Мекку
☼  bukhara - Бухарские евреи - история и этнография (документальный фильм).
☼  bukhara - Эмир Бухарский Сеид Абдул Ахад хан
☼  old photos Bukhara and bukharians 18-20 century
☼  Rambo 3 : Rambo 1988 || Sylvester Stallone, Richard Crenna
☼  Cold War- Conclusions [E24/24]
☼  Cold War - The Wall Comes Down [E23/24]
☼  Cold War - Star Wars [E22/24]
☼  Cold War - Spies [E21/24]
☼  Cold War - Soldiers of God [E20/24]
☼  Cold War - Freeze [E19/24]
☼  Cold War - Backyard [E18/24]
☼  Cold War - Good Guys Bad Guys [E17/24]
☼  Cold War - Detente [E16/24]
☼  Cold War - China [E15/24]
☼  Cold War - Red Spring The Sixties [E14/24]
☼  Cold War - Make Love Not War The Sixties [E13/24]
☼  Cold War - MAD [E12/24]
☼  Cold War - Vietnam [E11/24]
☼  Cold War - Cuba [E10/24]
☼  Cold War - The Wall [E9/24]
☼  Cold War - Sputnik [E8/24]
☼  Cold War - After Stalin [E7/24]
☼  Cold War - Reds [E6/24]
☼  Cold War - Korea [E5/24]
☼  Cold War - Berlin [E4/24]
☼  Cold War - Marshall Plan [E3/24]
☼  Cold War - Iron Curtain [E2/24]
☼  Cold War - Comrades [E1/24]
☼  CNN, Cold War, Soldiers of God, Afghanistan
☼  The Last Shah - Iran History - BBC Documentary (Ben Kingsley Narration)
☼  A History of Iran: From the 1979 Islamic Revolution to Ayatollah Khomeini's Death (1989)
☼  Iranian Revolution 1979
☼  History of the 1979 Iranian revolution
☼  Iranian Revolution Documentary
☼  America in the 20th Century The Cold War
☼  History Channel Documentary Greatest Secrets of the Cold War
☼  آهنگ «پیروزی» / گروهی - دری افغانی
☼  رپ «گپ» / بیژن ظفرمل - دری افغانی
☼  فلم هنری افغانی «عروج» - 2
☼  فلم هنری افغانی «عروج» - 1
☼  Afghanistan before the Wars (14 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (13 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (12 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (11 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (10 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars ( 9 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (8 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (7 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (6 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (5 of 14)
☼  https://youtu.be/eQF6NtUa9rw
☼  Afghanistan before the Wars (3 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (2 of 14)
☼  Afghanistan before the Wars (1 of 14)
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 8
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 7
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 6
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 5
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 4
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 3
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 2
☼  سریال افغانی «د کوندی زوی» - 1
☼  فلم هنری افغانی «مزرعه ی سبز»
☼  مستند «جنگ برای اسد» / لشکر جنگجویان خارجی ایران
☼  لشکر فاطمیون؛ نیرو های افغان سپاه قدس
☼  AfghanStar Documentary / مستند ستاره افغان
☼  فلم هنری افغانی «شیر آغای دغلباز»
☼  فلم هنری افغانی «مهاجرت شیرآغا و شیرین گل»
☼  رویا - 3
☼  رویا - 2
☼  رویا - 1
☼  بُز چینی - انیمیشن افغانی
☼  آهنگ عربی - مونا عبدالغنی / 2
☼  آهنگ عربی - مونا عبدالغنی / 1
☼  آهنگ روسی - ناتاشا
☼  فیشن شو / آهنگ هنگامه
☼  سرانجام - 4
☼  سرانجام - 3
☼  سرانجام - 2
☼  سرانجام - 1
☼  نقطه ی نیرنگی - 8
☼  نقطه ی نیرنگی - 7
☼  نقطه ی نیرنگی - 6
☼  نقطه ی نیرنگی - 5
☼  نقطه ی نیرنگی - 4
☼  نقطه ی نیرنگی - 3
☼  نقطه ی نیرنگی - 2
☼  نقطه ی نیرنگی - 1
☼  افغانستان در آیینه ی حقایق - 2
☼  افغانستان در آیینه ی حقایق - 1
☼  فلم هنری «همسایه» - روایتی از قتل عام افغانان در اردوگاه سفید سنگ در ایران
☼  مطیع الله تراب - تجلیل در تلویزیون ژوندون
☼  انجنیر حکمتیار - مصاحبه با تلویزیون شمشاد
☼  انجنیر حکمتیار - مصاحبه با تلویزیون ژوندون
☼  Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_4-4
☼  Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_3-4
☼  Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_2-4
☼  Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_1-4
☼  مولانا جلال الدین حقانی - 2 / گفت و گو با مزاری
☼  مولانا جلال الدین حقانی - 1
☼  حزب اسلامی افغانستان - 8 / پیرامون مسعود
☼  جریان کامل مراسم امضای توافقنامهء صلح میان حکمتیار و غنی
☼  انجنیر حکمتیار - در کنر
☼  حزب اسلامی افغانستان - 7
☼  حزب اسلامی افغانستان - 6
☼  حزب اسلامی افغانستان - 5
☼  حزب اسلامی افغانستان - 4
☼  حزب اسلامی افغانستان - 3
☼  حزب اسلامی افغانستان - 2 / 44 سال تاسیس
☼  حزب اسلامی افغانستان - 1
☼  انجنیر حکمتیار
☼  طالبان - 15
☼  طالبان - 14
☼  طالبان - 13 / مولانا داد الله - 2
☼  طالبان - 13 / مولانا داد الله
☼  طالبان - 12
☼  طالبان - 11
☼  طالبان - 10
☼  طالبان - 9
☼  بدری کاروان - 2
☼  بدری کاروان - 1
☼  U.S. Marines In Sangin, Afghanistan
☼  Son of a Lion (Pashto - English) Movie
☼  afghanistan Taliban new full movie 2016 taliban Full Faith(11) 2016
☼  Al Emarah studio / Camp Umar ibn Khattab
☼  Al Emarah studio / Badri Lashkar
☼  Al Emarah studio / Umari Lashkar Baiat Final
☼  Al_Emarah Studio - umari_lashkar
☼  Al Emarah studio - ‘Epic battles of Kunar’ -No 48
☼  Al Emarah studio (no.41) - Covenant
☼  طالبان - 8 / مستند «عمری»
☼  د وفا یون - 7
☼  د وفا یون - 6
☼  د وفا یون - 5
☼  د وفا یون - 4
☼  د وفا یون - 3
☼  د وفا یون - 2
☼  د وفا یون - 1
☼  طالبان - 7 / رسم گذشت
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 8
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 7
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 6
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 5
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 4
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 3
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 2
☼  زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 1
☼  طالبان - 6
☼  طالبان - 5
☼  د حماسو ډگر
☼  طالبان - 4
☼  د کندهار فدایان - 4
☼  د کندهار فدایان - 3
☼  د کندهار فدایان - 2
☼  د کندهار فدایان - 1
☼  طالبان - 3
☼  فاتح کاروان - 7
☼  فاتح کاروان - 6
☼  فاتح کاروان - 5
☼  فاتح کاروان - 4
☼  فاتح کاروان - 3
☼  فاتح کاروان - 2
☼  فاتح کاروان - 1
☼  طالبان - 2
☼  طالبان - 1
☼  آهنگ «من آمده ام» / گوگوش - دری ایرانی
☼  برهان الدین ربانی از زبان خودش
☼  برهان الدین ربانی در پاکستان
☼  الخائن برهان الدين رباني في مكتب إرشاد الإخوان
☼  لقاء اليوم - برهان الدين رباني
☼  مباشر مع..برهان الدين رباني..الانتخابات الرئاسية
☼  The War in Afghanistan - Documentary
☼  Inside Story. Lost treasures of Kabul. Afghanistan's documentary
☼  Historic interview with Hamid Karzai
☼  Lecture by Hekmat Karzai: Afghanistan Beyond 2014
☼  BLACK AND WHITE: Ex-President Karzai On His Presidential Journey
☼  Full Interview with Hamid Karzai
☼  Vote Afghanistan (Political Documentary) - Real Stories
☼  911 the War in Afghanistan (Full Documentary)
☼  مستند «حامد کرزی»
☼  Afghan Overdose. Inside opium trade
☼  فلم هنری افغانی «اسامه» - 2003
☼  Kabul Express (2006) Full MOvie
☼  Escape from the Taliban
☼  Vida Samadzai....Live Interview-Miss Afghanistan..part No 2
☼  Vida Samadzai....Live Interview-Miss Afghanistan..part No 1
☼  Vida Samadzai's hot photoshoot - Bollywood News Villa.flv
☼  Vida Samadzai Looking in Blue Gown
☼  Afghan Models 2014 - Official Teaser
☼  Vida Samadzai-Ms. America 2005-06 photo shoot
☼  Top 10 Most Beautiful Afghan Women
☼  Azita ghanizada - 3
☼  Azita ghanizada - 2
☼  Azita ghanizada - 1
☼  hammasa kohistani - 4
☼  hammasa kohistani - 3
☼  hammasa kohistani - 2
☼  hammasa kohistani - 1
☼  I knew bin Laden Part 2
☼  I Knew Bin Laden: Part 1
☼  Osama bin Laden - War on Terror (From Life to Death)
☼  Origin of Al Qaeda | Osama bin Laden in the Soviet-Afghan War (1979-1989)
☼  Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 4)
☼  Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 3)
☼  Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 2)
☼  Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 1)
☼  Documentary on Zia-UL-Haq Death - Pak One - FacesOfPakistan
☼  محمد عمر - مستند اردو
☼  محمد عمر - آخرین مصاحبه ی رهبر طالبان
☼  محمد عمر - شعر پشتو در وصف رهبر طالبان
☼  د قیام حق جبهه
☼  فتح خوست - بزرگ ترین موفقیت جنگی مجاهدین افغان
☼  Rundschau Swiss TV 17 12 1985 Khost Afghanistan
☼  انجنیر حکمتیار - سفر به ترکیه
☼  انجنیر حکمتیار - خطابه برای مهاجرین افغان در چترال
☼  انجنیر حکمتیار - رجب طیب اردوغان
☼  Nainawaz Documentary by Farida Anawari - Part 2
☼  Nainawaz Documentary by Farida Anwari - Part 1
☼  احمد ظاهر - کنسرت لایف در ایران
☼  احمد ظاهر - مصاحبه
☼  احمد ظاهر - تشییع جنازه
☼  احمد ظاهر - فلم استثنایی رنگه
☼  آهنگ «لیلی جان» - احمد ظاهر / دری افغانی
☼  آهنگ «خدا بود یارت» - احمد ظاهر / دری افغانی
☼  هوتل کابل - مود لباس / قبل از 7 ثور
☼  Good Morning, Afghanistan (Documentary of 2002 about the Battle of Qala-I-Jangi)
☼  عبدالرشید دوستم - جنگ قیصار / تپه های نهرین
☼  جنرال دوستم کیست؟
☼  احمد شاه مسعود - اعترافات
☼  احمد شاه مسعود - تفرقه و سمت، مردود اند
☼  Ahmad Shah Massoud Entretien avec Christophe de Ponfilly
☼  Sutara TV: Death Anniversary of Ahmad Shah Massoud
☼  احمد شاه مسعود - سخنرانی کودکانه، بی شرمانه و فاقد احاطه به تاریخ
☼  Ahmad Shah Massoud - Support of Pashton people part 1
☼  Ahmad Shah Massoud - Support of Pashton people part 2
☼  احمد شاه مسعود - مزاری و دوستم، مزدوران ایران و اوزبیکستان
☼  جنرال خدایداد هزاره - راجع به پیوند های مسعود با روسان
☼  احمد شاه مسعود - پیوند ها با I.S.I
☼  احمد شاه مسعود - مستند فرانسوی «مسعود افغان»
☼  احمد شاه مسعود - مستند «مسعود و صلح»
☼  احمد شاه مسعود و حکمتیار - جنایات جنگی
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 10 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 9 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 8 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 7 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 6 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 5 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 4 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 3 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 2 of 10)
☼  Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 1 of 10)
☼  آخرین یهودی در افغانستان
☼  احمد شاه مسعود - فحاشی یک سگ تنظیمی در مورد پشتون ها
☼  سیلی غفار - جواب به سیمین حسن زاده
☼  سیلی غفار - مبارزه، راه‌های پُر پیچ و خم زیادی دارد که باید بگذرانیم!
☼  سیلی غفار - 7 و 8 ثور، دو روز ننگین
☼  ملالی جویا - سفر به آمریکا
☼  ملالی جویا - ولسی جرگه
☼  ملالی جویا - به عبارت دیگر
☼  بلقیس روشن - جواب به نماینده ی عبدالله عبدالله
☼  بلقیس روشن - جواب به محمد محقق
☼  احمد شاه مسعود - گفت و گو با برادر انجنیر حکمتیار - 2
☼  احمد شاه مسعود - گفت و گو با برادر انجنیر حکمتیار - 1
☼  احمد شاه مسعود - پیمان با اتحاد شوروی
☼  احمد شاه مسعود - 1992
☼  احمد شاه مسعود - مداخله ی ایران و مزدوری عبدالعلی مزاری
☼  شهید محمد داوود - سخنرانی در نخستین لویه جرگه ی جمهوریت
☼  کابل - 1352
☼  داکتر عبدالله عبدالله در جنگ های داخلی
☼  داکتر نجیب الله - سرنوشت
☼  هیله نجیب (دختر داکتر نجیب الله)
☼  فتانه نجیب - همسر داکتر نجیب الله / 2
☼  فتانه نجیب - همسر داکتر نجیب الله / 1
☼  داکتر نجیب الله - بینن سیوان
☼  محمد اسحاق توخی (رییس دفتر داکتر نجیب اللہ)
☼  دختر زره پوش (کبرا حاتمی)
☼  داکتر نجیب الله - سخنرانی استعفا
☼  عبدالرشید دوستم - مراسم رسم گذشت
☼  داکتر نجیب الله - سفر به اتحاد شوروی
☼  یگانه اعدام علنی جنایتکاران تنظیمی از سوی جنایتکاران - حاکمیت ربانی
☼  داکتر نجیب الله - گزارش تلویزیون طلوع
☼  داکتر نجیب الله - بازداشت و اعدام
☼  جنگ های داخلی - 3
☼  جنگ های داخلی - 2
☼  جنگ های داخلی - 1
☼  با گذشت دو دهه،‌ هنوز از زخم های افشار، خون می‌چکد
☼  فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 6
☼  فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 5
☼  فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 4
☼  فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 3
☼  فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 2
☼  فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 1
☼  ملیشه های دوستم (گلم جمع) در مکروریان - کابل
☼  ترور احمد شاه مسعود
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 8
☼  استاد محمد اسماعیل یون و تهدید احمقانه ی عبدالحفیظ منصور
☼  ژورلیدونه - 2 / پیرامون اعتراضات مزدوران ایرانی در پوهنتون کابل
☼  ژورلیدونه - 1 / پیرامون اعتراضات مزدوران ایرانی در پوهنتون کابل
☼  ژورلیدونه - 4 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
☼  ژورلیدونه - 3 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
☼  ژورلیدونه - 2 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
☼  ژورلیدونه - 1 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
☼  استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 6
☼  استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 5
☼  استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 4
☼  استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 3
☼  استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 2
☼  استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 1
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 7 / پیرامون عطا محمد نور - 2
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 6 / پیرامون عطا محمد نور - 1
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 5 / پاسخ به حسن خان پاکستانی
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 4
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 3
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 2
☼  استاد محمد اسماعیل یون - 1
☼  مستند روسی «افغان»
☼  نور محمد تره کی در اتحاد شوروی
☼  ببرک کارمل در اتحاد شوروی - 1980
☼  ببرک کارمل در ارگ
☼  ببرک کارمل - تشییع جنازه
☼  در حاکمیت ببرک کارمل
☼  ببرک کارمل - تجلیل از روز جهانی کارگر
☼  ببرک کارمل در آخرین روز های زنده گی در حیرتان - بلخ
☼  عبدالرشید دوستم در محفل دختران رقاصه
☼  سفر بریژنف به کابل - 1342
☼  نخستین روز پس از هفت ثور
☼  مصاحبه ی ببرک کارمل - انگلیسی - 1359
☼  پنجشیر در ریاست جمهوری ببرک کارمل
☼  Dr Najibullah in Bilgrade - 1989
☼  غربت - 2
☼  غربت - 1
☼  فلم هنری افغانی «رابعه ی بلخی»
☼  شکست محاصره
☼  دختری با پیراهن سفید - 5
☼  دختری با پیراهن سفید - 4
☼  دختری با پیراهن سفید - 3
☼  دختری با پیراهن سفید - 2
☼  دختری با پیراهن سفید - 1
☼  گناه - 9
☼  گناه - 8
☼  گناه - 7
☼  گناه - 6
☼  گناه - 5
☼  گناه - 4
☼  گناه - 3
☼  گناه - 2
☼  گناه - 1
☼  مرد ها ره قول اس
☼  ناوې - افغان هنري فلم
☼  خاک و خاکستر
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 8
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 7
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 6
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 5
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 4
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 3
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 2
☼  فرار / فلم هنری افغانی - 1
☼  فلم هنری افغانی «رد پا» - 6
☼  فلم هنری افغانی «رد پا» - 5
☼  فلم هنری افغانی «رد پا» - 4
☼  فلم هنری افغانی «رد پا» - 3
☼  فلم هنری افغانی «رد پا» - 2
☼  فلم هنری افغانی «رد پا» - 1
☼  نخستین سال حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق
☼  رسم گذشت - 1367
☼  Interview With Fatana Najib Wife Of Dr Najibullah
☼  په شمال کې د شهيد ډاکټر نجيب الله وينا
☼  شهید داکتر نجیب الله، آخرین و بهترین رییس جمهور
☼  Dr. Najibullah, the former President of Afghanistan Part 02
☼  Dr. Najibullah, the former President of Afghanistan Part - 01
☼  shafee 8
☼  Shafee 7
☼  shafee 6
☼  Shafee 5
☼  Shafee 4
☼  Shafee 3
☼  Shafee 2
☼  Shafee 1
☼  baba mazari rahbar e hazara ( part 4 ).wmv
☼  baba mazari rahbar e hazara part 3
☼  baba mazari rahbar e hazara ( part 2 ).wmv
☼  baba mazari rahbar e hazara ( part 1 ).wmv
☼  Baba Mazari West Kabul ( part 6 ).wmv
☼  Baba Mazari West Kabul ( part 5 ).wmv
☼  Baba Mazari West Kabul ( part 4 ).wmv
☼  Baba Mazari West Kabul ( part 3 ).wmv
☼  Baba Mazari West Kabul ( part 2 ).wmv
☼  Baba Mazari West Kabul ( part 1 ).wmv
☼  baba mazari ( afshar part 5 ).wmv
☼  baba mazari ( afshar part 4 ).wmv
☼  baba mazari ( afshar part 3 ).wmv
☼  baba mazari ( afshar part 2 ).wmv
☼  baba mazari ( afshar part 1 ).wmv
☼  Baba Mazari ( part 3 ).wmv
☼  Baba Mazari ( part 2 ).wmv
☼  Baba Mazari ( part 1 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 8 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 7 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 6 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 5 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 4 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 3 ).wmv
☼  Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 1 ).DAT
☼  Man Of History & Father Of Hazaras Part 4 of 4 - HazaragiTV
☼  Man Of History & Father Of Hazaras Part 3 of 4 - HazaragiTV
☼  Man Of History & Father Of Hazaras Part 2 of 4 - HazaragiTV
☼  Man Of History & Father Of Hazaras Part 1 of 4 - HazaragiTV
☼  دو روز پی در پی - 20
☼  دو روز پی در پی - 19
☼  دو روز پی در پی - 18
☼  دو روز پی در پی - 17
☼  دو روز پی در پی - 16
☼  دو روز پی در پی - 15
☼  دو روز پی در پی - 14
☼  دو روز پی در پی - 13
☼  دو روز پی در پی - 12
☼  دو روز پی در پی - 11
☼  دو روز پی در پی - 10
☼  دو روز پی در پی - 9
☼  دو روز پی در پی - 8
☼  دو روز پی در پی - 7
☼  دو روز پی در پی - 6
☼  دو روز پی در پی - 5
☼  دو روز پی در پی - 4
☼  دو روز پی در پی - 3
☼  دو روز پی در پی - 2
☼  دو روز پی در پی - 1
☼  در امتداد فاجعه ی سقوط - 5
☼  در امتداد فاجعه ی سقوط - 4
☼  در امتداد فاجعه ی سقوط - 3
☼  در امتداد فاجعه ی سقوط - 2
☼  در امتداد فاجعه ی سقوط - 1
☼  جواب بچه های افغان به رپ توهین آمیز و ضد افغانی «زئوس» ایرانی
☼  رپ عالی افغانی در پاسخ به رپ توهین آمیز «هیچ کس خر» ایرانی ها
☼  مستند «توهين به افغان ها در پاسگاه نيروي انتظامي در ایران»
☼  اشک های دختر افغان از توهین ها در ایران
☼  برنامه ی «دختر شایسته ی سال» - 1990 / کابل
☼  آهنگ «فرشته جان» / فرهاد دریا - دری افغانی
☼  آهنگ «لیلی» / فرهاد دریا - دری افغانی
☼  آهنگ «بلندی ها هوای تازه دارد» / فرهاد دریا - دری افغانی
☼  آهنگ «صنم» / فرهاد دریا - دری افغانی
☼  آهنگ «ای صنم!» / صدرالدین آیین - دری تاجیکی
☼  آهنگ «من مرد تنهای شبم» / حبیب - دری ایرانی
☼  آهنگ انقلابی «یار دبستانی من» روی تصاویر آشوب / فریدون فروغی - دری ایرانی
☼  آهنگ انقلابی «یار دبستانی من» / فریدون فروغی - دری ایرانی
☼  آهنگ «آی من و آی من ... » / گروه باران - دری افغانی
☼  آهنگ «خلوتی کو ... » / فرهاد دریا - دری افغانی
☼  آهنگ «وطندار گلم عیدت مبارک» / گروه باران - دری افغانی
☼  رپ «ناقص العقل» - سوسن فیروز / دری افغانی
☼  رپ پشتوی سوسن فیروز
☼  حمید رحیمی، بوکسر معروف افغان در آلمان
☼  عباس علی زاده، معروف به بروس لی افغان
☼  شکرالله، بدنساز هلمندی افغان با دو بار لقب مستر افغانستان
☼  ستاره (فاطمه حسین زاده) / دری افغانی
☼  زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه
☼  استاد ناصر پورپیرار و توضیحات تاریخی برای محصلان
☼  جایگزینی تفکر علمی و منطق بر احساسات و تعصب
☼  دروغ و تظاهر، زیانبارترین عامل عقب افتاده گی
☼  جلسه ی سوال و جواب احمد شاملو با محصلان پوهنتون برکلی
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 16 و پایانی
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 15
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 14
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 13
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 12
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 11
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 10
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 9
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 8
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 7
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 6
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 5
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 4
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 3
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 2
☼  تختگاه هیچ کس - قسمت 1
☼  مجعولات مجلل - قسمت 12 و پایانی
☼  مجعولات مجلل - قسمت 11
☼  مجعولات مجلل - قسمت 10
☼  مجعولات مجلل - قسمت 9
☼  مجعولات مجلل - قسمت 8
☼  مجعولات مجلل - قسمت 7
☼  مجعولات مجلل - قسمت 6
☼  مجعولات مجلل - قسمت 5
☼  مجعولات مجلل - قسمت 4
☼  مجعولات مجلل - قسمت 3
☼  مجعولات مجلل - قسمت 2
☼  مجعولات مجلل - قسمت 1
☼  فراماسونری - سخنرانی دکتور علی اکبر «رائفی پور»
☼  مستند «طوفان نوح» - قسمت 5 و پایانی
☼  مستند «طوفان نوح» - قسمت 4
☼  مستند «طوفان نوح» - قسمت 3
☼  مستند «طوفان نوح» - قسمت 2
☼  مستند «طوفان نوح» - قسمت 1
☼  این نژاد آریایی تعریف اش چیست؟
☼  مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 2
☼  مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 1
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 10 و پایانی
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 9
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 8
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 7
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 6
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 5
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 4
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 3
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 2
☼  مستند «زخم نشر» - قسمت 1
☼  اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 2
☼  اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 1
☼  مصاحبه ی شبکه ی «وصال» با استاد ناصر پورپیرار - 2
☼  مصاحبه ی شبکه ی «وصال» با استاد ناصر پورپیرار - 1
☼  از کجا شروع شد؟
☼  مستند «ابطال شناسنامه»
☼  دو مستند «تختگاه هیچ کس» - «مجعولات مجلل»
☼  Afghanistan War Documentary
☼  Behind the scenes enemy lines in Afghanistan WAR 2016
☼  National Geographic Documentary: New 2015 Afghanistan War Documentary Full Length US
☼  Afghanistan War - US Forces in Heavy Fighting Clashes and Intense Combat Firefights with Taliban
☼  The Day The West Invaded Afghanistan - Afghanistan War
☼  Soviet war in Afghanistan (1979-1989)
☼  Documentary Afghanistan war 2001 - 2011
☼  GREATEST MYSTERIES: Soviet–Afghan Conflict 1979 - 1989 (720p)
☼  تجلیل از نخستین سال کودتای 7 ثور - رسم گذشت و سخنرانی نور محمد «تره کی»
☼  کابل در سال 1975 میلادی
☼  جنگ اول افغان و انگلیس - ویکی پیدیا
☼  افغانان در اسراییل
☼  مستند فرانسوی از افغانستان میان سالیان 1960 - 1980
☼  مستند هندی از افغانستان در سلطنت شاه محمد ظاهر - صدارت شاه محمود خان
☼  اعلی حضرت شاه امان الله در مصر - 1929
☼  اعلی حضرت شاه امان الله در ایتالیا - 1928
☼  فلم هنری افغانی «مجسمه ها می خندند»
☼  فلم هنری افغانی «شب جمعه» از مجموعه ی «روزگاران»
☼  فلم هنری افغانی «قاچاقبران» از مجموعه ی «روزگاران»
☼  فلم هنری افغانی «طلبگار» از مجموعه ی «روزگاران»
☼  فلم هنری افغانی «مرد هاره قول اس»
☼  فلم نیمه مستند افغانی «مانند عقاب»
☼  فلم هنری افغانی «رابعه ی بلخی»
☼  سفر ذوالفقار علی بهوتو به دعوت شهید سردار داوود به افغانستان
☼  مصاحبه ی شهید سردار داوود در سلطنت اعلی شاه محمد ظاهر
☼  آهنگ «آهوی من» - از میرمن رخشانه / دری افغانی
☼  اعلی حضرت شاه امان الله و علیا حضرت ملکه ثریا در لندن - 1928
☼  اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در کاخ سفید - 1963
☼  اعلی حضرت شاه امان الله و علیا حضرت ملکه ثریا در آلمان
☼  اعلی حضرت شاه امان الله در حال معاینه ی نیرو های دریایی بریتانیا - 1928
☼  اعلی حضرت شاه امان الله در سفر ها به ترکیه و اتحادشوروی
☼  شهید محمد داوود در ایران با آهنگ آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز / دری افغانی
☼  اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در اتحادشوروی - 1957
☼  اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در پوهنتون کابل - دهه ی 40 شمسی
☼  هلمند، فیشن شو و مراسم عید در سلطنت اعلی حضرت شاه محمد ظاهر
☼  اعلی حضرت شاه امان الله در فرانسه
☼  دیدار اعلی حضرت شاه محمد ظاهر و اعلی حضرت شاه امان الله در ایتالیا
☼  اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در آمریکا - در ریاست جمهوری جان. اف کندی
☼  مستند «سلطنت در هجرت» از زنده گی اعلی حضرت شاه محمد ظاهر
☼  آهنگ «به تو چه!» - از شاهکار بینش پژوه / دری ایرانی
☼  آهنگ «دا زمونږ زیبا وطن» - از زنده یاد استاد اول میر
☼  ورود حبیب الله کله کانی و افرادش به کابل
☼  آهنگ «ای هیواده! ای هیواده!» - از زنده یاد مسحور جمال
☼  آهنگ «وطن، عشق تو افتخارم» - از استاد عبدالوهاب مددی / دری افغانی
☼  سرود ملی افغانستان با متن دری و پشتو
☼  تقابل و ستیز در توضیحات زنده یاد استاد ناصر پورپیرار
☼  آهنگ «شایسته ترین پادشاهان» در وصف اعلی حضرت شاه محمد ظاهر / دری افغانی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us