هری پاتر / پسربچه ی کوچک
(حکایت و قصه)
نامعلوم

هری پاتر و ...؟
(حکایت و قصه)
محمد

هری پاتر / محفل ققنوس
(حکایت و قصه)
نامعلوم

هری پاتر / کیمیاگر برج
(حکایت و قصه)
سرعلی پاتر

هری پاتر / طلم نابخشودنی
(حکایت و قصه)
سهراب مصاحبی