حقیقت ساده
(حکایت و قصه)
منیژه برادران

بازمانده گان تجاوز در زندان های ایران
(تاریخ)
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

اصرار بر سوسیالیزم، اصرار بر انسان بودن
(سیاست)
عبدالله اوجالان

اپوزسیسون بورژوایی در هراس از جنبش انقلابی کردستان
(سیاست)
عبدالله مهتدی

اساسنامه ی روند ملی جوانان افغان
(قانون)
روند ملی جوانان افغان