پنجهزار شهید افغان - 1358
(اسناد تاریخی)
اسناد محرمانه ی دولتی - استخباراتی - 1358

شیخین / ابوبکر و عمر
(تاریخ)
سید عبدالرحیم خطیب

حقیقت ساده
(حکایت و قصه)
منیژه برادران

بازمانده گان تجاوز در زندان های ایران
(تاریخ)
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

اصرار بر سوسیالیزم، اصرار بر انسان بودن
(سیاست)
عبدالله اوجالان