ماهنامهء کابل - 1 جدی 1312
(سرگرمی)
نشر دولتی

وحشي زاڼې
(حکایت و قصه)
CADA

فلسفهء بنیان اندیشی
(فلسفه)
بنیان اندیش

ترجمهء قرآن آیتی
(اعتقادات)
عبدالمحمد آیتی

معیوبین او ټولنه
(روابط انسانی)
رهین - عزیزی - حکمتی