مجله ی ژوندون - شماره ی 36 شنبه 8 قوس 1359
(سرگرمی)
دولتی

مجله ی ژوندون - شماره های 34 و 35 شنبه 1 قوس 1359
(سرگرمی)
دولتی

مجله ی ژوندون - شماره های 32 و 33 شنبه 17 عقرب 1359
(سرگرمی)
دولتی

مجله ی ژوندون - شماره ی 31 شنبه 3 عقرب 1359
(سرگرمی)
دولتی

مجله ی ژوندون - شماره ی 28 شنبه 12 میزان 1359
(سرگرمی)
دولتی