افغان و افغانستان
(تاریخ)
علامه عبدالحی حبیبی

اندیشه در بستر سیاست و اجتماع
(روابط انسانی)
مصطفی «عمرزی»

اگر جهانیان شکست بخورند؟
(سیاست)
محمد اسماعیل یون / ترجمه ی مصطفی عمرزی

افغانستان در پیچ و خم سیاست
(سیاست)
محمد اسماعیل یون / ترجمه ی مصطفی عمرزی

افغانستان و بازار آزاد
(سیاست)
مصطفی عمرزی