مروری بر اصالت وجودی ابن سینا در اثبات خداوند
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی