کشف المحجوب هجویری غزنوی
(اعتقادات)
علی بن عثمان هجویری غزنوی

سخندان فارس
(ادبیات)
مولانا محمد حسین آزاد٬ مترجم قاری عبدالله

فرهنگ مختصر دری - پشتو
(ادبیات)
اکادمی علوم٬ محقق محمد متین

فنون ادبی بیان
(ادبیات)
پوهاند عبدالقیوم قویم

روش املای زبان دری
(ادبیات)
اتحادیه ی نویسنده گان افغانستان