سیستان سرزمین حماسه ها
(تاریخ)
محمد اعظم سیستانی

مجلهٔ خراسان جلد ۷
(ادبیات)
اکادمی علوم افغانستان

تاریخ ادبيات دری از دوره های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری
(ادبیات)
پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم

تاریخ تجزیهٔ شاهنشاهی افغانستان
(تاریخ)
عبدالحی حبیبی٬ Habibi

راگ يمن Yaman Raga
(موسیقی)
حسیب فضل