سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان - 413
سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان - 412
سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان - 411
سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان - 410
سیاه و سفید / شوروی در جنگ افغانستان - 409