قوای نظامی بین المللی در افغانستان - 289
قوای نظامی بین المللی در افغانستان - 288
قوای نظامی بین المللی در افغانستان - 287
قوای نظامی بین المللی در افغانستان - 286
قوای نظامی بین المللی در افغانستان - 285