افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس - 234
 افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس - 233
 افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس - 232
 افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس - 231
 افغانستان در جنگ دوم افغان و انگلیس - 230