Source: Istam

درهٔ چترال٬ بدخشان


درهٔ چترال٬ بدخشان اگر (کی ٬ کۍ ٬ کجا) این عکس را میدانید٬ لطف نموده برایم بفرستید. من در همین صفحه از همکاری شما٬ یادآور میشوم. تشکر. * ثبت و ضبط آثار ملی٬ آخرین شرط حیات فرهنگی ماست!2013-09-09 19:39:20.0
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  

Please send me more information about this image          اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برایم بفرستید