شکارگاه در پغمان

شکارگاه در پغمان
UPLOADED ON: 2014-08-12 19:37:00.0
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید