بند کجکی در هلمند

بند کجکی در هلمند
UPLOADED ON: 2013-12-24 21:58:38.0
SOURCE: غلام اسحاق عزیزی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید