باغ بابر

باغ بابر
باغ ظهیرالدین محمد بابر در کابل.
UPLOADED ON: 2017-02-16 23:40:15.0
SOURCE: حبیب عثمان
LIBRARIES: || Habib Osman || حبیب عثمان ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید