میدان هوائی کابل

میدان هوائی کابل
میدان هوائی کابل در ۱۹۶۳
UPLOADED ON: 2014-02-11 02:27:07.0
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید