قصر فرح بخش لغمان

قصر فرح بخش لغمان
قصر فرح بخش لغمان ۱۹۲۰
UPLOADED ON: 2014-02-11 01:48:13.0
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید