فابریکه

فابریکه
یکی از فابریکه ها در عهد امیرشرعلیخان.
UPLOADED ON: 2015-10-22 07:50:52.0
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید