مسجد جامع شاۀ دو شمشیره

مسجد جامع شاۀ دو شمشیره
مسجد جامع شاۀ دو شمشیره٬ کابل
UPLOADED ON: 2014-06-15 23:18:32.0
SOURCE: محب الله عطائی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید