طعام خانه پوهنتون پولیتخنیک کابل

طعام خانه پوهنتون پولیتخنیک کابل
عکاس: مرتضی رحمی محصل سال سوم جیولوجی و معدن پوهنتون پولیتخنیک
UPLOADED ON: 14-May-2014
SOURCE: مرتضی رحمی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید