میدان هوائی کابل

میدان هوائی کابل
میدان بین الملی هوائی کابل در خواجه رواش.
UPLOADED ON: 02-August-2015
SOURCE: محمود پامیر
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید