غزنه در ۹۰

غزنه در ۹۰
نمای از غزنه با منارهای سلطان مسعود و بهرامشاه
UPLOADED ON: 04-May-2015
SOURCE: کتابخانه هنرهای زیبا
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید