Source: کتابخانه هنرهای زیبا

غزنه در ۱۹۷۰


غزنه در ۱۹۷۰ نمای از غزنه با منارهای سلطان مسعود و بهرامشاه2015-05-04 21:17:48.0
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  

Please send me more information about this image          اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برایم بفرستید