فارسی زبان؛ تابوی شکسته
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

ویاړلي
(مردم)
مصطفی «عمرزی»

کمیسیون دسترسی به فساد
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

سازمان هاي اجتماعي
(کسب و کار)
مصطفی «عمرزی»

د جنګی جنایتکارانو اتهامنامه؛ قضایی شننه
(قانون)
قضاوتپوه محمد سلیمان