طرز راستین
(مردم)
مصطفی «عمرزی»

رفتار بلند
(هنر)
مصطفی «عمرزی»

عشق ملا
(شعر)
هارون انصاری

اصل حقیقت
(شعر)
هارون انصاری

پس فردا بی بی چهل
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»