یار شمالی حیات
(شعر)
حیات الله بخشی

کودکستان دولتی
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

تحرک میلیونی
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

خدمت به میهن
(شعر)
حیات الله بخشی

از معنی عداوت
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»