شما را دل تان
(فکاهی)
مصطفی «عمرزی»

در هر حال وحدت ملی
(فکاهی)
مصطفی «عمرزی»

ضعف های رسانه یی
(کسب و کار)
مصطفی «عمرزی»

تنگنای طرح های عدالت اجتماعی
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

آخوند ها، بازنده اند
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»