نام دری در نشرات قدیمی افغانی
(ادبیات)
مصطفی «عمرزی»

تداعی شکوه در شعر بزرگان ما
(تاریخ)
مصطفی «عمرزی»

ادارات دولتی و ضیاع سرمایه های ملی
(کسب و کار)
مصطفی «عمرزی»

نفرت؛ اما چه قدر زود
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

نباید های سیاست گذاری جدید امریکا در افغانستان
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»