جهاد افغانان و امتیاز جهادی
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

سینمای مستند افغانستان و اندیشه ی مستندسازان افغان
(هنر)
مصطفی «عمرزی»

پانوشت
(روابط انسانی)
مصطفی «عمرزی»

در محفل استاد برق
(فکاهی)
مصطفی «عمرزی»

لوحه ها یا سند ها
(ادبیات)
مصطفی «عمرزی»