تفاوت های روسی
(شعر)
هارون «انصاری»

نوستالوژی فرانسوی
(مردم)
مصطفی «عمرزی»

جامعه ی معدنی
(فکاهی)
مصطفی «عمرزی»

ملا های مرتجع
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

در مورد بقیه
(فکاهی)
مصطفی «عمرزی»