ابتذال سیاست ها
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

عجب صبری خدا دارد
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

پروسه ی صلح را مسخره نکنید
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

قرباني فشار و تحميل
(مردم)
مصطفی «عمرزی»

هذیان گویان و روان پریشان
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»