توقع بی جا
(سیاست)
مصطفی عمرزی

با پیشینه ی کار در امور تخلیه
(سیاست)
مصطفی عمرزی

یک راه حل انتخاباتی
(سیاست)
مصطفی عمرزی

معلم
(شعر)
حیات الله بخشی

حکومت و حکومت اسلامی
(سیاست)
مصطفی عمرزی