تغییر نام ها در جغرافیای انحصارات
(سیاست)
مصطفی «عمرزی»

وقت فراخ خاطر
(روابط انسانی)
مصطفی «عمرزی»

نوبت خنده
(فکاهی)
مصطفی «عمرزی»

انتشارات رادوگا و پروگرس مسکو
(حکایت و قصه)
مصطفی «عمرزی»

افغان واقعی
(مردم)
مصطفی «عمرزی»