حرام دانستن نوروز حرام است
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی

نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
(ادبیات)
داکتر زمان ستانیزی

نقد بر نقد پټه خزانه
(ادبیات)
داکتر زمان ستانیزی

دیانت جاهلانه
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی

دُر درّی
(دستور زبان)
داکتر زمان ستانیزی