الله - هلال
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی

نقد بر نوشتهٔ دوکتور نوراحمد خالدی
(تاریخ)
داکتر زمان ستانیزی

ایران در سکهٔ دوران قاجاری
(تاریخ)
داکتر زمان ستانیزی

حرام دانستن نوروز حرام است
(اعتقادات)
داکتر زمان ستانیزی

نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
(ادبیات)
داکتر زمان ستانیزی