څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

لوی افغان


زموږه هویت زموږ عزت دی وطن

زمونږه لوړشان او شوکت دی وطندا مـو د پلارو او دنیکو وطن دی

دا د اصیلـــو شاه ځلمو وطن دیمونږ ته تاریخ زموږعزت ګران دی

په موږ هـــویت افغانیت ګران دیمونږه نـــور مـــه ځـــوروئ

جنګ ته مـــو مـــه هڅوئپه خپل عزت او اصلیت ویاړو

پـــه افـــغـــانیت ویـــاړودغـــه د ګـــوتو پـــه شمیر

د پـــردي پالـــو په څیرپـــردي صفته کـــړۍ

دا بــــــد طلعته کـــړۍپدې حساسه او نازکه شیبه

دوئ د پـــردو پـــه لمسهزموږ تاریخ زموږ هویت لوټوي

زموږ یووالی او وحدت لوټويدلته پښتون اوتـــاجـــک

یـــا هـــزاره او اوزبیکزمونږ ترکمن او پشه یي توکمونه

ټـــول سره میشت قـــومـــونهد یـــو افـــغـــان بچي دي

د اوږد تاریخ اود زمان بچي ديدا بې هـــویته بـــې خبره څیرې

میشت لـــه بهره څیـــرېزمـــوږ هویت کتمانـــول غواړي

موږ ته په سپک نظر کتل غواړيسر به ژوندی کله تر کوره ویسي

دوئ به دا بد ارمان تر ګور ویسيای دغفلت پـــه خوب ویده اغیاره

یوځل نظر کـــړه د تارخ هندارهدلته مغل دلته چنګیز ناکام شول

دلته سکندره دلته انګریز بدنام شولسور لښکر هم په ګونډو شوی دلته

استعمارهـــم پـــه منډو شوی دلتهدا وطن ګـــران افغانستان یادیـــږي

ټول پـــه نامه د لوی افغان یادیږي
----------------------------

سمیع الدین افغاني

۱۲ -۹ -۲۰۱۵

م ۰ کال

سمیع الدین افغاني

از کتابخانۀ:

سمیع الدین افغاني

نویسنده:

سمیع الدین افغاني| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us