څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

هویت ملی چیست؟


هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده است که از مجموع هویت های متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل میگیرد. هویت ملی عبارت از وابستگی و تعلق یکفرد و یا یک جامعه بصورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت-ملت است. جغرافیای مشترک، نظام سیاسی مشترک، ساختار اقتصادی مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، منافع و زبان مشترک، مؤلفه های هویت ملی در یک کشور تلقی میشود. این اشتراکات برای ساکنان و اتباع کشور، روح مشترک ملی ایجاد میکند و روابط آنها علی رغم ناهمگونیهای اجتماعی و فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل میگیرد.
هویت ملی از هویت های سنتی و بومی قوم، قبیله و حتی دین و مذهب عبور میکند. هویت ملی، هویت هموطنی است. رابطۀ اتباع در یک کشور با دولت و زمام داران، نه بر مبنای پیوند و تعلقات تباری، مذهبی، نژادی و زبانی، بلکه بر مبنای حقوق و وجایب متقابل برقرار میشود؛ حقوق و وجایبی که توسط قانون و با نقش اتباع تنظیم میگردد. مردم در تدوین، تصویب و نظارت براجرای قانون بوسیلۀ نمایندگان منتخب خود سهم میگیرند.
هویت ملی با اندیشۀ سیاسی باورمند به هویت هموطنی در یک کشور شکل میگیرد، نه با یکدست سازی هویت تباری و یا ادغام تمام هویت های تباری و فرهنگی در یک هویت تباری.
تقلیل هویت ملی و مدنی به هویت تباری و قومی، به بی ثباتی سیاسی و بحران اجتماعی دامن میزند. تبارگرایی در واقع یک آیدئولوژی است که جامعه را با دو رنگ سیاه و سفید و دو گروه حق و باطل میبیند. او در آئینۀ این آیدئولوژِی، هم تباران خود را در عرصۀ قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برتر و برحق مشاهده میکند و گروه های قومی و تباری دیگر را ملزم به اطاعت و خدمت میداند. و این دقیقاً، همان آیدئولوژی فاشیزم، راسیزم و اپارتاید است که نه تنها هیچگونه بنیاد علمی و انسانی ندارد، بلکه به منازعات بسیار خونینی چون جنگ دوم جهانی منجر شد.
هویت ملی در یک کشور به ساکنانش، مسئولیت و علایق شدید ملی ایجاد میکند و بر عکس، ابهام و تردید در هویت ملی، از تعهد، علاقه و احساس وطندوستی و مسئولیت پذیری میکاهد. هویت ملی، حلقۀ وصل تمام گروه های مختلف قومی و فرهنگی در یک کشور کثیرالاقوام است.
داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

محمد اکرام اندیشمند‎| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us