څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کوم پیمان؟
چې ښه یې پیژنو بیا ځان تیر باسو

دا موږ خپل ځان که دښمنان تیر باسو؟خدای دې تباه کړي چې تباه یې کړلو

مونږ دا دوه مخي په پیمان تیر باسو؟دا د وختونو ډیر محیل دښمن ته

موږ فرصتونه د زمان تیر باسودوئ صرف په خوله باندې دوستي یادوي

وایي : افغان په بل افغانان تیر باسوڅوک چې دونیا ته شرارت خپروي

هغه به څنګه موږ اسان تیر باسو؟په هیڅ پیمان ، وعده وفا نکوي

دوئ وایي : چم کې ټول جهان تیر باسود خداي لعنت دې وي په داسې خلکو

چې خپل ګاونډ بیا مسلمان تیر باسودا قاتلان دي د پیمان نه دي دوئ

څو به ضمیر او خپل وجدان تیر باسو


---------------------------------

سمیع الدین افغاني

۲۱ - ۵ - ۲۰۱۵

م ۰ کال

سمیع الدین افغاني

از کتابخانۀ:

سمیع الدین افغاني

نویسنده:

سمیع الدین افغاني| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us