څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

د قدرت لیوني


چې د دین په نوم وطن او هم ایمان خرڅوي

دا د قدرت لیوني ځکه خپل وجدان خرڅوي


دوئ د هستي مفهوم په مکر او دوکو کې ویني

دي بې خبره له دې رازه چې خپل شان خرڅوي


وي منافق چې په زړه یو په خوله کې بله وایي

دوئ د لعنت په تله ځان په لوی شیطان خرڅويلویه ګناه ده چې د دین په نوم دوکه کوي څوک

دا دون صفته مو هستي په سپین میدان خرڅويپه هر مجلس کې کړي د عدل او انصاف خبرې

که لاس یې برشي د نیکه نوم او نشان خرڅويتل په دوکو او چلو ول کاذب شهرت لري دوئ

پرون منکروه نن د پاک دین پیروان خرڅويخپل شوم مقصد وررسیدو ته دوئ فتنې زیږوي

صرف دیو څو پیسو بدل کې مسلمان خرڅويدوطن مینه دوئ کې نه شته نه انصاف لري دوئ

دا شرمیدلي زمونږ ګران افغانستان خرڅويافغاني پوه یمه پدې چې مخ تورن به وي تل

چې په دوکه، فریب څوک کور دهر افغان خرڅوي
سمیع الدین افغاني

۱۴ - ۵ - ۲۰۱۵

م ۰ کال

سمیع الدین افغاني

از کتابخانۀ:

سمیع الدین افغاني

نویسنده:

سمیع الدین افغاني| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us