څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

از هیچ پروژه ی ستیز سیاسی، حمایت نمی کنیم


از هیچ پروژه ی ستیز سیاسی، حمایت نمی کنیم!

مصطفی عمرزی

وقتي يك تبعه ی عادي و بي گناه كشورم، از آسيب و زيان ستیز افراطي و غير انعطافي مخالفان مسلح كه بار ها هستي و خانمان او را با عزيزان اش گرفته اند، فرياد مي كند، شكوه سر مي دهد و ما را متاثر مي كند، ناممکن است در اين اندوه، برای لحاظ قوم، از همدردي با او كنار بكشیم. حس هموطن و افغانیت از فراز تمام علایق می گذرد و به معنی انسان، ما را به هم نزدیک می کند.

ما موضع مردمان عادي، بي طرف و عامه ي افغانان براي پايان يافتن به آسيب ها و زيان هاي ناشي از مبارزه ي مسلحانه ي مخالفان را ستايش مي كنيم و در كنار آنان استيم! اما از هيچ تنظيمي، حزبي، سياسي و فرصت طلب غير پشتون كه زاده گان بحران و مسببان تفرقه ي قومي استند، زماني كه بحث طالب ستيزي و حكمتيار ستيزي باشد، حمايت نخواهیم.

ما مي دانيم وقتي يك تنظيمي و يا حزبي و يا قوم گراي غير پشتون مي خواهد طالبان و حكمتيار را نقد كند، در حالي كه در بيش از 17 سال، شعار نامنصفانه و غير اخلاقي آنان با عبارت: «طالبان، گروه قومي اند» را به ياد مي آوريم، باز هم مي دانيم عناصر ننگين با ستر ادعا ها و نمايشات ساخته گي، به نام حقوق بشر، آزادي بيان و ديموكراسي، با نقد طالبان و حكمتيار و فشار ناشي از آن، مزرورانه مي كوشند نه تنها در خاليگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان، سهم تبار ما را بخورند، بل با تحريك و انگيزش در برابر آنان، همان گونه كه در تقابل با جامعه ي جهاني، نه فقط طالبان و حكمتيار، بل پشتون ها را آسيب زدند، با دور نگه داشتن آن جريان هاي پشتون كه به راحتي مي توانستند پاسخ طرف هاي به اصطلاح زورگوي غير پشتوني را بدهند، استفاده ها کرده اند.

دشمنان با راه انداختن چند اوباش و ولگرد، مي خواهند آن بخشي از رهبران و مديران پشتون روي صحنه را هراسان كنند كه هر كدام در كسوت تكنوكراتان، انديشمندان، فرهنگيان و امثالهم، طرف هاي جنگ و درگيري نيستند و مرعوب مي شوند.

موضع تنظيم ها، احزاب و تمام جريان هاي غير پشتون در قبال طالبان و حكمتيار، رياكارانه، فريبگرانه، مزرورانه و فقط براي تضعيف جامعه ي پشتون ها و تلف کردن حقوق و كشاله دار ساختن معضلات عظيم و اجتماعي تبار ماست. بنابراین عطف توجه با انگیزه ی تضعیف تباری که به بهانه ی حضور طالبان و انجنیر حکمتیار مطرح می شود، در آخرین تعیینات که متاسفانه بار دیگر حمایت سکتاریستی را به وزارت داخله آورد، افغانستان را وارد بحران دیگر می کند.

ما به دولت هشدار می دهیم نباید از اثرات بد سلایقی غافل شود که برای ملحوظات سیاسی، رو به اغماض کرده است. در حالی که حمایت جنگ افغانستان از منابع خارجی رو به سوی کاهش بی پیشینه است، رو آوردن به تنازع از حیث مفاد سیاسی که متاسفانه بار دیگر حقایق را خلط می کند و بدتر از آن، جامعه ی تباری ما در همسویی با آن از سوی سکتاریست های بدنام تنظیمی تحریف می شود، دولت را، هرچند در اختیار بحران اعتماد در مقام مبتکر قرار داده است، از داخل و خارج (جغرافیای حاکمیت و مخالفان) نیز تحت فشار بیشتر قرار می دهد.

التهاب سیاسی بی شباهت به رویداد های پایانی حکومت کارمل در شب ها و روز هایی که تداعی 6 جدی، راوی اشتباهات است، در تعیین محتوای اجندا هایی که در نمادین سازی تاریخ با سرنوشت کشور ها و ملت ها بازی می کنند، برای عامه ی افغانان نگران کننده می باشد.

17 سال پس از تجربه ی ناکام نظامی که فقط با حمایت تمام عیار خارجی نیز به بن بست رسید، نباید به حرصی منتج شود که تنی چند برای بقای خویش با سرنوشت ما قمار بزنند.

عدم حمایت از پروژه های ستیز سیاسی، چه در سطوح مدنی و چه در سطوح مخالفت های مسلحانه، مردم را انگیزه بخشیده است که فشار برای پایان جنگ، به هر نام و عنوان، هرچند با نارضایتی ها و عدم قناعت هایی توام باشد، اما در زمینه ی پس از آن، به فرصت هایی نیز مبدل می شود که در پس منظر تاریخی آن، حتی حاکمیت آهنین اتحاد شوروی به آزادی مردم منجر شد. بنابراین کمک به پروسه ی صلح، آرزوی هر افغان است که در قدم نخست از سوی حکومت، ولو با کاهش امتیازات، باید مدیریت شود.

در هر حالی که حکومت محتاج حمایت های مردم است، اگر پیوند هایی بگسلند که رشته شده اند، هیچ معامله و اهدایی نمی توانند جلو کشتی در حال غرق مسوولانی را نجات بدهند که با پرت کردن مردم از عرشه ی آن، در چهار سال اخیر ثابت کردند، بیگانه تر از دیگران بودند.

بر اثر بحران اعتماد، حمایت از ستیز سیاسی که فقط نفع چند معامله گر را تضمین کند، ما را در موضع «از هیچ پروژه ی ستیز سیاسی، حمایت نمی کنیم!»، قرار داده است.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us