څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

لکۀ بد نما


لکۀ بد نما

قلم بر داشتم، خواستم غم هموطنی را، که در آتش سوزی صورت و دو دستش را کاملا از دست داده بود، روی صفحه سیاه کنم، غرق اندیشه بودم که صداهای فریاد و ضجه های دل شکنی گلوی قلمم را بست، با عجله از پنجره به بیرون نگاه کردم، دیدم چند هموطن دیگرم غرق در خون به روی سرک در بستر مرگ که در اثر یک حملۀ انتحاری در منطقه صورت گرفته بود، آخرین نفس های شان را میکشند ، اشک از چشمانم فوران شد.

بر گشتم کوشیدم صحنه های چشم دیدم را به کمک قلم روی صفحه بریزم، دستم یاری نکرد. تلویزیون را روشن کردم تا باشد که افکارم را با دیدن صحنه های شاد کنندۀ ازین تشنج روانی رهایی بخشم. روی صفحۀ تلویزیون خواهر هموطنم را دیدم که در استدیوم در محضر عام توسط یک گروه از مردان مستبد با فیر تفنگ کشته شد.

سراسیمه شدم، با خود ، افکار خود، وجدان و احساسات خود در جدال بودم. دست پاچه شده بودم رفته به کتابچۀ خاطراتم مراجعه کردم تا شاید بتوانم با مطالعۀ خاطرات گذشته وقایع امروز را فراموش کنم، اما جز خاطراتِ قتل، ویرانی بربادی، تجاوز، بچه بازی، دختر فروشی و سنگسار را نخواندم. نشستم با تنهایی و درماندگی خویش روز های عمرم را که به خاطر داشتم شمار کردم، لحظه هایش را به یاد آوردم، هفته ها، ماه ها و سالهایش را پیش نظرم مجسم ساختم، به جز از تکرار اندوه و بی بضاعتی و قتل و نابودی چیزی دیگری را ندیدم.

انبار وحشت دلهره ام ساخته بود، وهم سراپایم را پُر کرده بود وتکرار این بیچارگی ها از پایم انداخته بود.

به امید فردای نا معلومی که دل بسته بودم، اندیشیدم، صفحۀ منزۀ سفید را که در گوشۀ میز از ساز خاموش باد رقصان بود بر کشیدم و نَی بر دست، سرِ دواتچۀ رنگ سیاه را باز کردم تا امیدی را بر صفحۀ سرنوشت فردای مبهم کشورم که در اندیشه می پروراندم، رقم زنم. از فرط لرزه و بی بضاعتی دستانم دواتچه از لای انگشتانم رها شده بر روی صفحۀ پاکیزۀ بیرنگ چپه شد و لکۀ بد نمودی را نقش صفحه ساخت... (دیگر ضرورتی به نوشتن ندیدم، زیرا آندم دانسته بودم که فردای کشورم جز همین یک لکۀ بدنمای سیاه چیزی دیگری نخواهد بود. )

11-02-2013

پاریس

پایان

صالحه واهب واصل

از کتابخانۀ:

صالحه واهب واصل

نویسنده:

صالحه وهاب واصل| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us