څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

برای «روشنگری» تسلیت می گوییم


برای «روشنگری» تسلیت می گوییم

(استاد ناصر پورپیرار با جاودانه گان پیوست)

مصطفی «عمرزی»

یادآوری:

این نوشته بار نخست به همت روزنامه ی «سرخط» و مدیر مسوول گرامی آن، سید شاه، که از دوستان خوب من است، چند روز پس از مرگ استاد پورپیرار به نشر رسید. باز نشر آن در دنیای مجازی، ضمن خواهش توجه بیشتر فرهنگیان افغان و همتباران به تعمیم آثار آن مرحوم در افغانستان، با سهولت دانلود رایگان بخشی از آثار ایشان پیوسته می شود. به این بهانه، لینک های 37 عنوان کتاب استاد پورپیرار که همه به زبان دری اند را به خواننده گان افغان تقدیم می کنم.

***

در حدود یک سال قبل با نشر کتاب «پور خرد» که گزیده ای برای معرفی استاد پورپیرار و کارنامه ی فرهنگی او بود، سراغ فرهنگیان و نخبه گان افغان رفتم و در حالی آنان را غافلگیر کردم که در سیاهی لشکر های مجعولات گیر مانده بودند و نمی توانستند میان خوب و بد به درستی تفکیک کنند.

کتاب «پور خرد» با نامه ای عنوانی ریاست جمهوری افغانستان، خیلی زود جلب توجه کرد و بسیاری از آن نخبه گان فرهنگی ما را که در سیاست زده گی فضای افغانستان، درگیر مدعیات سیاسی، حتی امر فرهنگ را در تنزل آن، در سطح جاده ها و خیابان ها می یافتند و این به دل مُرده گی بیشتر آنان می افزود، متوجه می کند که سامان بخشیدن برای ایجاد ذهنیت مثبت تا افکار عامه را به نفع آنان سود دهد، مستلزم پرداختن نو به مقولاتی ست که سال هاست یاد گرفته اند فقط با رونمایی تحولات که فقط مولد تبصره و خبر است، جلو اغتشاش فکری عظیمی بایستند که دیگر توده های بزرگ مردم ما را با تریبون به اصطلاح دیموکراسی به جان خودشان نیز انداخته است.

تا قبل از چاپ کتاب «پور خرد»، آشنایی با استاد پورپیرار در میان افغانان در حد کشف بعضی اشخاصی گیر مانده بود که در خلوت های خود شان از راز عجیبی سخن می گفتند که درونکاوی آن، رسیدن به حل مسایلی بود که تا پیش از آن، گرداب تاریخ، تفکر ما را فرو می برد تا برای فهم در حالی دست و پا زنیم که میراث این تقلا در بیش از نیم قرن گذشته، زاد و ولد اندیشه های مذمومی می شود که ما را در جهان سوم در جغرافیای عقب نگه داشته شده، به جان هم می انداخت تا به هم بپریم که برتریم.

چهره ی زار آن چه با نام میراث های فرهنگی در تاریخ، کرونولوژی کرده بودند، مرا هرگز در مسیری نکشاند که با اندک مایه ی فطری اگر می رفتم، امروزه باید بخشی از توان فکر و قلمم صرف کجمداری می شد.

دریافت پاسخ از داشته های دگم ما برای انبوه مجعولات، پیش از آن که روشنگر باشند، ابهام می آفریدند و این در حد توان فرهنگیان کشور نیز نبود تا در عوض پرچم برافرشته ی افتخارات تقلبی، به ویژه باستان گرایی، ناگزیر نباشند در حصار دفاع، توده هایی شوند که فراموش کنند اولویت های انسانی آنان، پرداختن به مقولات مجعول نیست.

آشنایی با استاد پور پیرار، آثار و رهروان او برای من که با مثنوی هفتاد من کاغذ به اصطلاح کار فرهنگیان خودی، فقط هیولای میان تهی می دیدم، مسیری گشود تا حداقل در میان کسانی که دیگر مساله ی ملت و مردم را حاشیه ای در زوایای تعلقات دیگران نمی بینند، به جاده ای بیافتد که طی طریق اش رسیدن به حقیقتی بود که در کنار بازتاب رویداد های عظیم تاریخی، اگر زود می شناختیم، کمتر باخته بودیم.

در کشور ما که بیش از سه دهه است امید های مردمانی به سربلندی کوهساران را گور می کنند تا در سرسختی آنان، ناخواسته فصل های حماسه ی ما، رفاه و آرامش ها را برانند، عادت کرده ایم اندوه زمین گیر نسازد، اما گاه نهایت دشواری ها، مردم را وامی دارند.

اکنون که این مقال را می نویسم، با تاسف دریافتم که یکی از بزرگان و ناموران جغرافیای فرهنگ، زبان و انسانیت ما، استاد ناصر پورپیرار، با جاودانه گان پیوسته است.

ارتباطات معاصر، صورت تماس های ما را در حد شناخت و استفاده از آفرینش های فرهنگی در سطح منطقه و جهان به جایی رسانیدند که وقتی قید زبان می آید، محال است جامعه ی فرهنگی افغانان، به ویژه وقتی سخن و بحث از فرهنگیان ایران باشد، فراموش کنند قفسه های زیادی در کتابخانه های آنان دهخدا، معین، عمید و صد های دیگر را محفوظ داشته اند که از مقال زبان تا تاریخ و ادبیات جهان، ما را کمک کردند شتاب برای تغییر مورد نیاز را بیشتر سازیم.

استاد ناصر پورپیرار در میان فرهنگیان نامدار ایران، مثالی ست پر فروغ که بدون شک پس از معرفت با کارنامه ی فرهنگی او، حل بسیاری از معادلات پیچیده ی فرهنگی، به وضاحت وجود دارد.

متاسفانه مرگ استاد در حالی اتفاق افتاد که تلاش می کردیم جامعه ی فرهنگی افغانان را برای بیرون رفت از دگم جعلیات کمک کنیم و در این مسیر، آرزو های زیادی بودند تا عمری اندوخته ی یک انسان بزرگ و واقعی، چنانی به درازا برود که متاسفانه در این مثال، همیشه حرمان می شود.

دو جلد تحفه ی ارسالی استاد (کتاب های اسلام و شمشیر و مگر این پنج روزه) که از شانس کم من فقط بر اثر آشنایی در اواخر عمر ایشان بود با گنجینه ای از میراث پُر ارزش انسانی، فرهنگی، تحقیقی و یادواره ی کوچکی که فقط بر اثر شناخت با رهروان استاد و چند پیام کوتاه و کتبی او، باعث افتخار همیشه گی ام خواهند بود، مرا نیز وامی دارند در صف مشتاقان حق، برای یک انسان شریف و بزرگ نیایش کنم؛ و اما برای «روشنگری» تسلیت بگوییم.

زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در میان فرهنگیان ایران که وقتی فراتر از ایران بر دیگران بیاندیشند، محترمانه می اندیشند، در تمامی مواردی که من می دانم، هرازگاهی که نام افغانستان و افغانان آمده است، احترام ژرف خویش را با تبیین مستندات تاریخی بسیار رعایت کرده است و برخلاف آن دیگرانی که می شناسیم، نه فقط فرهنگی و فرهیخته ی واقعی بود، بل با آفرینش ایده ی انسانی استوار بر ارزش های آسمانی قرآن مبین، ثباتی آفرید که ناممکن است پس از فهم کارنامه ی عظیم فرهنگی ایشان، خاطری روی تعلق عصبیت قومی مجال یابد. یادش جاودنه باد!

تذکار:

از طریق لینک های زیر، بخشی از آثار استاد ناصر پورپیرار را رایگان دانلود کنید!

مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» در 5 پخش؛ شامل 25 جلد:

1- دوازده قرن سکوت / 5 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91nwqtzb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91vjeazb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106yelysq.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113vtblzx.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109mwkqut.pdf

2- پُلی بر گذشته / 3 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98gwepci.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105ioyjep.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108yferhs.pdf

3- برآمدن صفویه / 7 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114ugxnxy.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103omykqn.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111tbqqcv.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94efkywe.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rfazml.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101lrfwzl.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109ukvsht.pdf

4- پایان پراگنده گی ها / 3 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91rkzfmb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102vriuwm.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112meaepw.pdf

5- آشنایی با ادله و اسناد رخد داد پلید پوریم / 7 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101cmhuxl.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95morpuf.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110pwkdqu.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113nsyibx.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90pwsika.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90endnja.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115krcegz.pdf

مجموعه ی «خطاب به حزب توده» در هفت بخش؛ شامل 7 جلد:

1- عمده ترین پرسش ها

2- چه کرده اند و چرا؟

3- آیا حزب تودهء ایران، حزب طراز نوین طبقهء کارگر ایران می تواند باشد؟

4- اپورتونیسم واقعاً موجود

5- مارکسیست هایی از نوع خودشان

6- «شیپور آشوب» در انقلاب

7- هفدهمین پردهء نمایش

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102gvtalm.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96llgveg.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105sranjp.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115pbyyqz.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rhxbhl.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110skriau.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91defnhb.pdf

آثار دیگر:

1- دیدار از اندونزی:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106cyukbq.pdf

2- مگر این پنج روزه:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115bjbiwz.pdf

3- اسلام و شمشیر:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102fjjanm.pdf

4- افسانه های ترکستان شوروی:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=104ailrko.pdf

5- چند بگو مگو:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96mdegdg.pdf

شرح تصاویر:

استاد ناصر پورپیرار، شماره ای از روزنامه ی سرخط و جلد کتاب پور خرد.