څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آگاه جسور


آگاه جسور
(دكتور محمد اشرف غني احمدزي)

هيچ گاه به اندازه ي عقده ي حقارت و حسادت كساني كه در برابر موقف ملی و علمي دكتور اشرف غنی، ياوه سرايي مي كنند، لذت نبرده ام.
ديوانه گاني كه با هويت هاي اسطوره يي و فرهنگ های مداحي- جعلي (آریایی، خراسانی، فارسی)، نزديك است خودشان را صادارات افتخاري كرات ديگر بدانند، وقتي در درمانده گي نقد حاكميت هاي معاصر كه باوجود استعمار و مداخله، همواره بيرون جسته اند، جغرافيا ساخته اند و تمدن، مظاهر نوين و بدون شك خيلي پُربهاي كنوني را براي افغانستان به ارمغان آورده اند، هار مي شوند، از كوچك ترين ابزاری نيز استفاده مي كنند كه حتي به كار كودكان نمی آید.
از انتساب غير پشتوني برای دكتور اشرف غنی تا زير سوال بُردن هاي كودكانه ي شخصيت علمي او، از انگشت نهادن هاي كژدار و مريز تا دشنام و فحاشي كه اكنون در جريان توزیع تذکره های الکترونیک، هاله ي حماقت كرده اند، غبطه ها بر موقف بلند تبار او در سياست افغانستان، دشمنان دكتور اشرف غنی را به نشرات ويژه ي طنزي مبدل كرده است.
حماقت مخالفان تا پايان حضور اجتماعي و سياسي بزرگ رییس جمهور، ما را بر ريش منتقدان كوردل و عقده مند او كه روزتاروز از منطق و آدميت در باخت تاريخي اي كه دير نخواهد بود تنها بمانند، مي خنداند.
در اين نگارش كوچك، مجال پرداختن به شخصيت علمي و عظيم رییس جمهور را ندارم. تنها آوردن فهرست تحصیلات و تجربیات او كه اكثراً بين المللي و علمي اند، شايد چندين فصل شوند كه به تنهايي مُهر هاي واضح بر استواري دانش او خواهند بود.
در جوي كه از داستان هاي كودكانه ي رستم و سهراب، از هويت هاي جعلي و فارسيسم ساخت استعمار، از انبوه مداحي و واقعه نگاري تواریخ خر-آسانی و پارسی، پشتوانه مي سازند تا تعدادی بي خاصيت و درمانده در شناخت خودشان، صف بزنند و بعد به سوي رييس جمهور يورش ببرند كه بر اساس آمار هاي «مادر فولازره»، جمعيت اكثريت شده اند و كرسي هاي بيشتر كابينه، از حقوق تاريخي و شاهنامه يي آنان می باشد، بر ملت افغان است تا حقيقت اصليت خودشان را همانند گذشته هاي واقعي و تاريخي نياكان مرد میدان و شمشير به دست، حفاظت کنند. اگر تغییر نام ها، مفاد سیاسی و اجتماعی بیگانه گان شود، چرا از امتیاز و سهمی دست بکشیم که به تمام و کمال، برای ما محفوظ اند.
از موضع افغانی و اسلامی دكتور اشرف غني «احمدزي»، حمایت مي كنيم. بايسته است مقال اصليت، شرافت و شخصيت هايی را كه دشمنان بي چاره ي ما را در ناتوانی های آنان، زبون ساخته است، تا همواره روی گذشته هايی موج سواری کنند که گویا تمدن كنوني، فقط با عبور از روی لاش آبایی آنان، میسر شد، احترام بگذاریم.
بهتر است مقال خويش را با سوء برداشت و جعلیات تاریخی، عوض نكنيم. ما در قرن بيست و يك، زنده گي مي كنيم. بنابراین، هیچ نیازی به گُرز، سوته، رستم و سهراب خر-آسانی و فارسی نداریم.
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us