څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

انتحار برای ساعتتیری


یک حکایت ذھنی:

من یکی از ھمین مسلمانان را میشناسم که ۱۵ بار کوشید تا منفجر شود اما نشد..بسیار اعصابش ناآرام شد و ھمین از خود میپرسید که چرا منفجر نمیشود...
من خندیدم و برایش گفتم:

من: با چیغ و غالمغال که نمیتانی خودہ را منفجر کنی...تو باید بروی اول، یکی از ھمو جاکتھای انتحاری را پیدا کنی

انتحاری: کدام جاکت انتحاری؟ از کجا پیدا کنم؟
من: نمیدانم، شاید از پیش کدام ایرانی و یا پاکستانی...

باھم رفتیم پیش پاکستانی و این پاکستانی فرمایش انتحاری را پذیرفت.

انتحاری: پیسه اش چند میشه؟
پاکستانی: برای تو مفت است چون در مقابل "کفار" جھاد میکنی و یادت باشه که ما برادران پاکستانی شما، ھمیشه شما را در جھاد کمک کردہ و میکنیم۔

انتحاری: تشکر برادر، الله به تو برکت بدھد.
پاکستانی: خوب این جاکت را بگیر اما یک ھفته معطل باش۔
انتحاری: یک ھفته چرا؟

پاکستانی: چون "ریموت کنترول" ھای جدید ھنوز نرسیدہ
انتحاری: از کجا باید برسه؟
پاکستانی: یا از امریکا و یا از انگلستان

انتحاری: عجب...امریکا، ھم برای م
ه جاکت انتحاری میدھد و ھم حکومت کابل را در مقابل مه کومک میکنه......؟
داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

غلام رسول| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us