څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

استاد بزرگ


استاد بزرگ
(به یاد و احترام علامه ناصر پورپیرار / 1319 - 1394)
مصطفی «عمرزی»
استاد پورپیرار:
«خرد، آدمی را از تعصب دور می دارد و عقل، داور غائی هر برهانی ست. اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر روند، به سنت می گرایند و باور آن ها به مرور دوباره و به تایید عقل زمان موکول است. در این بازبینی، هیچ استثنایی نمی گنجد و هیچ نامی مصئون نیست؛ چنان که نام آوران امروز که در عقل عصر ما موجه می نمایند و ستوده می شوند، بسا که در آینده مقصر و منفور باشند.»
خرد نوشتار بالا، برهان ارجحیت به بزرگی ست که در تفکر پیرامون تاریخ، تحقیق و «بنیان اندیشی»، مرا بسیار به خود آورد؛ اما این گوهر در ورای جهل زمانه، هنوز بسیار مستور است.
هتاکی که نشانه ی کم عقلی ست، در فرامرز های دنیای مجازی، ناگهان مرا با نام نامی ای آشنا کرد که در برابر عظمت آن، فقط «پارسیانه» های جهال اعتراض می کردند. جست و جو برای ردیابی، به گنجینه ای رسید که الحق هنوز از خوانش سطوری از هزاران برگ تحقیق، فارغ نشده بودم که راه حل برای خلاص از شر جهل، نسخه ی مداوا شد. فکر کنم 5 یا 6 سالی می شود که در پرتو روشنایی گوهر تاریخ و تحقیق حوزه ی فرهنگی ما، حتی در حد این تازه فمیده، اما آن قدر وجاهت و درستی شد که تایید بزرگان بزرگوار ما، به این فهم کمک کند، اگر از یافت گنجینه های واقعی دانش، حرمان می یافتیم، حداقل رسیدن به مقام اعتبار حوزه ی تحقیق و تاریخ، سپید کردن رو و سر است.
در سال 1393 به تعجیل، گزیده ای از نوشته ها، تبصره ها، واکنش ها و اخبار گنجینه و گوهر پُر ارزش را در کتابی به نام «پور خرد» در کابل منتشر کردیم. واقعیت این که پاسخ بسیاری از معایب فرهنگی و سوء برداشت ها در حوزه ی بزرگی از تحقیقات، به ویژه در زبان آشنای دری وجود دارند، در این انگیزش کمک کردند تا ماجرا با رجعت به راس کشور، جدی تر از آن تلقی شود که من یافته بودم. در آغاز کتاب «پور خرد»، مکتوبی عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نوشته بودم که هرچند بر اثر شتاب، نقص و نقیصه دارد، اما از اهمیت یافته هایی حکایت می کرد که گام ها در قبول هر سطر و برگ آن، خیر عظیم برای جامعه ی اسلامی و افغانی ماست. پس از نشر این کتاب، از طریق دوستان معزز و فرهنگی (به خصوص جناب محمد اوجال اولوتورک) زمینه ی تماس با استاد بزرگ میسر شد.
به یقین، کسانی که از مزایای تحقیقات علامه ناصر پورپیرار مستفید شده اند، می دانند که آن استاد مسلم حوزه ی تحقیق و تاریخ زبان دری، روی چه خردی روشنگری می کند. استاد مرحوم پس از آگاهی از نشر کتاب «پور خرد»، با بزرگواری از کوچکی من می گذرد و با تبصره بر این کتاب و مکتوب من عنوانی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان: آورده است:
«این، نامه ی یک روشن فکر افغانی به رییس جمهور کشورش که در مقدمه ی کتابی با نام «پور خرد» آورده، سیلی محکم بر گونه ی کسانی است که گمان برده و تبلیغ می کنند، مدخل های بنیان اندیشی در گذر زمان، اندک اندک فراموش خواهند شد و تفی ست بر صورت روشن فکری دود گرفته و حزب ساخته و هتاک ما که گمان برده اند با نفوذ در مراکز رسانه های فرهنگی کشور، تریبون ها را در حالی برتز های بنیان اندیشانه بسته اند که علاوه بر رسانه های گوناگون، حتی کتاب فروشان کشور را نیز از عرضه ی چند صد مدخل نو بر تاریخ و فرهنگ ایران و جهان بر حذر داشته اند و وزارت ارشاد در بُن بستی که ناچار رییس جمهور کشور را بر نیاز به تعاون عمومی و رعایت دموکراسی ملی وادار کرده، هنوز قریب ده جلد از تالیفات مرا در محاق سانسور دارد.»
به مقام محترم رياست جمهوري اسلامي افغانستان!
پس از احترام، نگاشته مي شود:
معضلات افغانستان، فقط تعريف هایي در گرو عناصر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و تجارتي نيستند. در روزگار ما، روز تا روز بر محور انديشه هاي بشري- قومي در رنگ هاي به اصطلاح ادبيات و فرهنگ، که از توجيه كننده گان ديموكراسي به شمار مي روند، تفكري را زاده اند كه عصبيت قومي را بدون ملاحظه بر كرامت انساني، حول منافع «قوم» بنويسند؛ كه در جهان ما، هيچ ويژه گي منحصر به فرد و محدود به يك نشاني ندارد. اين مُعضل كه به بهانه ي آزادي تفكر و كار فكري انساني دفاع مي شود، در واقع همان پديده اي ست كه پشتوانه ي گرايشات قومي را مي سازد. بنابراين، نقش همان پندار هاي بشري كه كژانديشي هاي انساني را نقد كنند، همان قدر مهم مي شودكه از مولفه هاي ديگري سخن برود.
در بيش از ده سال تجربه ي ديموكراسي نوين (پس از طالبان)،آگاه شديم كه اگر فضاي نوين، فرصت هاي زيادي براي صورت هاي متنوع بروز انديشه ي افغاني فراهم آورد، چنين امري، توجيهات براي اغراض قومي را تا مرز جنون نيز اجازه داده است.
گرايشات شديد قومي مبتني بر ميراث هاي به اصطلاح ادبي و فرهنگي كه با بازخواني هاي عجيب و عجين در عصبيت قومي در گونه هاي مختلف ارايه شده اند، چنان بستر هایي از تضاد هاي اجتماعي را باعث مي شوند كه به زودي در عقب خويش، سياست هاي فرهنگي همسايه گان را به عنوان پشتوانه هایي در مسير منافع ديگران به همراه داشتند. من معتقدم مقوله ي «بنيادگرايي فرهنگي» را - پس از وضع اين اصطلاح كه شايد در زمره ي نخستين ارايه كننده گان آن باشم - پا به پاي بحث «بنيادگرايي ديني»، در همين مسير به نقد بكشانیم.
كشور ما در مسير يك رقابت منفي، پس از برقراري حاكميت پهلوي در ايران كه موجد بدترين پديده ي غير انساني و نژادي (فارسيسم) بود، بر اثر نياز هاي رقابت منفي، عمق تاريخي را در دستور كار رسمي- فرهنگي و پژوهشي قرار مي دهد و اكنون كه در مسير اين رقابت، بيش از هشتاد سال است جلو مي رويم، دست آويز و ابزار جعل (آريايي و خراساني) كه در توهمات و سوء برداشت هاي ما بزرگ شدند، سياهي هایي نيز دیده می شوند تا حقيقت تاريخي و مستند ما (افغانستان و افغان) دستخوش سياست ها شده و به چالش كشيده شوند.
از آن كه تجربه داريم، جلوگيري و پيشگيري هایي كه با دليل و خردورزانه نباشند، جز نتيجه ي مقطعه يي، كاربرد ندارند و خود باعث اشاعه ي بدپنداري مي شوند كه چون پاسخي نداشتند‌، مانع آزاد اندیشی شدند، پيشنهاد مي كنم براي بيرون رفت، از راه حل هایي كه به عنوان پاسخ ها در برابر سياست ها و گرايش هاي غلط، كار هاي پژوهشي و نوين فكري- ادبي و فرهنگي اند، استفاده شده و جزو سياست هاي فرهنگي و حمايت از ارزش هاي واقعي دولت افغانستان اجندا شوند و به عنوان نخستين موضوعات كاري آن، آثار پژوهشگر نامور، استاد ناصر «پورپيرار» را كه با پرچمداري ارزش هاي اسلامي، نگارش ها و پژوهش هاي انسان محور و پُر ارزش منطقه يي، بهترين انواع كار را در جهت رسوايي پديده هاي جعلي و مضحكي چون فارسيسم، ارايه كرده است، در چوكات اداره و يا نهادي با عنوان «مركز مطالعات پيرارشناسي» يا در حدود اكادمي علوم افغانستان و يا هم به گونه ي مستقل و تحت اثر ساير ادارات مربوط دولت، امر ترويج بفرمايند و بر اين گونه، نه فقط مسير ها را براي يافته هاي درست هموار كنند، بل در جهت زدودن اوهام فرهنگي كه ديوانه وار، گروهي را در خيالات واهي بومي، صاحبان اصلي، دارنده گان چنين و فلان فرهنگي، هتاك، متجاوز و فزون خواه نموده است، پاسخي محكم داده و كرداري را نهادينه نمايند كه بزرگ ترين منفعت اش، حفظ ارزش هاي افغاني خواهد بود.
نويسنده به عنوان يكي از ارادتمندان استاد ناصر «پورپيرار» كه حقانيت اين شخصيت بزرگ را در مطالعه ي همه جانبه ي آثار ايشان به تمامي دريافته ام، كار اين پژوهشگر و مدافع بزرگ ارزش هاي اسلامي و واقعي منطقه ي تمدني خويش را‌ نه فقط از بهترين ها مي دانم، بل مدخل هاي نو گشوده ي او برای نگرش هاي نو و توجه بر ژرفنا هایي كه واقعيت ها را در امر روشنايي بر ادعا ها، روشنایی داده اند، از بهترين آثاري مي دانم كه شايد در طي صد سالي كه از پُرباري كار فرهنگي در زبان دري مي گذرد، در جغرافياي اين زبان از تاجيكستان تا افغانستان و ايران، بي مانند و بي همتا باشند.
يادآوري اين نكته بي جا نخواهد بود كه استاد ناصر «پورپيرار» در راستاي اهداف بر حق اش، از چنان تنگنا هایي گذر كرده است كه يگانه روزنه ها براي رسيدن به حقايقي ست كه در ميان انبوه جعل و صادرات سياسي - فرهنگي بيروني، تنها شانس براي دريافت واقعيت هاي ملت ها، در جغرافياي عقب نگهداشته شده ی جهان سوم اند.
محتواي كتاب حاضر، بهترين پيام در جهت سفارشم براي رياست جمهوري اسلامي افغانستان خواهد بود و اين جانب، آماده ي هرگونه توضيح و پاسخگويي در قبال پيشنهادم استم.
با احترام
مصطفي «عمرزي»
16/ سرطان / 1393 خورشيدي
كابل
در سایت استاد بزرگ:
http://www.naria.info/view/18.aspx?id=855
معرفی و دانلود رایگان آثار زنده یاد استاد ناصر پورپیرار:
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» در 5 پخش؛ شامل 25 جلد:
1- دوازده قرن سکوت / 5 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91nwqtzb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91vjeazb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106yelysq.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113vtblzx.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109mwkqut.pdf
2- پُلی بر گذشته / 3 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98gwepci.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105ioyjep.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108yferhs.pdf
3- برآمدن صفویه / 7 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114ugxnxy.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103omykqn.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111tbqqcv.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94efkywe.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rfazml.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101lrfwzl.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109ukvsht.pdf
4- پایان پراگنده گی ها / 3 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91rkzfmb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102vriuwm.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112meaepw.pdf
5- آشنایی با ادله و اسناد رخد داد پلید پوریم / 7 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101cmhuxl.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95morpuf.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110pwkdqu.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113nsyibx.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90pwsika.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90endnja.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115krcegz.pdf
مجموعه ی «خطاب به حزب توده» در هفت بخش؛ شامل 7 جلد:
1- عمده ترین پرسش ها
2- چه کرده اند و چرا؟
3- آیا حزب تودهء ایران، حزب طراز نوین طبقهء کارگر ایران می تواند باشد؟
4- اپورتونیسم واقعاً موجود
5- مارکسیست هایی از نوع خودشان
6- «شیپور آشوب» در انقلاب
7- هفدهمین پردهء نمایش
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102gvtalm.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96llgveg.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105sranjp.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115pbyyqz.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rhxbhl.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110skriau.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91defnhb.pdf
آثار دیگر:
1- دیدار از اندونزی:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106cyukbq.pdf
2- مگر این پنج روزه:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115bjbiwz.pdf
3- اسلام و شمشیر:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102fjjanm.pdf
4- افسانه های ترکستان شوروی:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=104ailrko.pdf
5- چند بگو مگو:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96mdegdg.pdf
ویدیو های استاد ناصر پورپیرار:
زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=314
توضیحات تاریخی استاد پورپیرار برای محصلان:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=313
مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=273
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=274
اولین نشست علمی- آموزشی ویژه ی مدیران با استاد پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=261
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=262
مصاحبه ی شبکه ی وصال با استاد پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=259
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=260
تقابل و ستیز با امت مسلمه در توضیحات استاد پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=210
فلم هایی که بر اساس آثار و حضور استاد پورپیرار ساخته شده اند:
دو مستند: تختگاه هیچ کس و مجعولات مجلل:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=256
مستند ابطال شناسنامه:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=257
مستند زخم نشر:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=263
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=264
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=265
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=266
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=267
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=268
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=269
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=270
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=271
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=272
مستند طوفان نوح:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=276
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=277
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=278
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=279
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=280
مستند مجعولات مجلل:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=282
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=283
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=284
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=285
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=286
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=287
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=288
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=289
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=290
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=291
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=292
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=293
مستند تختگاه هیچ کس:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=294
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=295
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=296
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=297
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=298
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=299
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=300
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=301
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=302
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=303
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=304
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=305
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=306
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=307
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=308
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=309
استاد بزرگ در کتاب «پور خرد»:
«... و متوجه نيستند كه اين دشمني از جانب كليسا و كنيسه، حتي يك روز هم عليه مسلمانان قطع نشده و بدترين شيوه اش همين قومپرستي،‌ قومتراشي، تاريخ سازي و تاريخ نويسي است؛ يعني مسلمانان را در منطقه ي پيدايش و ظهور اسلام، چنان به جان هم انداخته اند كه هيچ كدام از آن ديگري در امان نيستند. هر روزي ممكن است، يكي از ما، خون آن ديگري را بريزد، به خاطر اين كه مي خواهد ثواب انجام دهد. بنابراين اگر ما، اسلام را به عنوان هويت اوليه و اصلي خود مي پذيريم، اگر پي مي بريم كه كليسا و كنيسه تا چه حد دشمن ما هستند و اگر تصاوير موجود در منطقه، ما را هدايت مي كنند كه با يك دشمن خونخوار و مستقيم و بي تعارف روبه رو استيم، پس بياييم نگاه كنيم دانايي هایي كه به ما منتقل شده و سراپا بدون سند و مجعولات اند، بخشي از مبارزه ي وسيع كليسا و كنيسه عليه مسلمين اند. اين جا صحبت ترك، فارس، عرب، عجم، اردو زبان و افغاني نيست، اين جا صحبت اسلام و اديان ماقبل اسلام است. آنان نمي خواهند سنگر هاي شان را به نفع اسلام ترك كنند؛ هرچند كه مي بينند اسلام در جهان حركت مي كند و اسلام جهان را تسخير مي كند. بنابراين براي متوقف كردن اين توان، ‌دست از هيچ كاري بر نمي دارند؛ از هيچ توطئه اي كوتاهي نمي كنند و چنان ما را به جان هم انداخته اند كه در واقع نمي دانم چه زماني مي توانيم حريف اين باور هاي قلابي شويم كه تبديل شده اند به تعصبات زدوده ناشدني و هويت نزديك به هويت خانواده گي؛ يعني هر كدام از ما گمان مي كنيم كه از آن ديگري برتريم؛ چون سال هايی را كه در روي زمين بوده ايم مثلاً پانصد سال از آن يكي ‌بيشتر بوده است يا زبان او، دو تا لغت بيشتر از آن يكي دارد يا ما رستم داشتيم و آن يكي نداشته و يا ما كوروش داشته ايم و آن يكي نداشته است. مطالبي كه سرتاپا كودكانه، بدون سند و جاهلانه اند.»
ویدیو:
https://www.facebook.com/mustafa.omarzai.9/videos/476000725783912/
یادآوری:
سایت «دانشنامه ی افغان»، در حال توسعه و انکشاف است، بنابراین در هنگام استفاده از لینک کتاب ها- به خصوص فلم ها، اگر مشکلاتی بروز می کنند (عدم کارایی)، موقتی اند. برای آن که هموطنان علاقه مند، دچار ضیاع وقت نشوند، یادآوری می کنیم، از طریق سایت «نماشا» و یا با درج نام و مشخصات ویدیو ها و فلم ها در «یوتیوب» نیز زحماتی را که فلم و ویدیو شده اند، تماشا کنند!
لینک سایت نماشا:
http://www.namasha.com/aydin.tabrizli
مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us