څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

نعره ملت افغان


نعرۀ ملت افغان

میکوشیدم گرم گردم لیک تو سردم ســــاختی

تاکه دردم کم کنی پُر تر ز دردم ســـــــاختی

ظاهرت با محبت با طــــــنت بود کان نفرت

دور کردی ما را از هم فرد فردم ســــــاختی

بیرونم راندی بزور از کشــــــــــور آبای من

خوار کردی تو مرا شهید هردم ساخـــــــــتی

تو گرفتی ارامش و راحت زمن از بــــهر چه

احتیاج خار و خس با رنگ زردم ساخــــــتی

جنگ را بر پا نمودی عــــــوض تولید و کار

بند کردی کار و بار از پیشه طــــردم ساختی

همچو سنــــــــــگ محکمی بودم به قلب آسیا

تو فروختی قلب ما را خاک و گــردم ساختی

هر قدر کوشیدی ای خس تازنی آتـــــش بمن

لیک یاد دار بیش از پیش قوی ترم ساخـتی

«محک» گوید تا بسوزم ریشــــــۀ نامــرد تو

تحریکم کردی و مجبور در نبردم ســــاختی

صالحه محک یادگار

صالحه محک يادگار

از کتابخانۀ:

صالحه محک يادگار

نویسنده:

صالحه محك يادگار| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us