څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
عقل چشم و پیمبری نورست آن ازین این از آن نه بس دورست اینکه در دست شهوت و خشمند چشم بی نور و نور بی چشمند نور بی چشم شاخ بی بر دان چشم بی نور جسم بی سر دان این تواضع نمای پر تلبیس وآن تکبر فزای چون ابلیس این ز دست امیر چیز دهد و آن ز کون رئیس تیز دهد نیست جز شرع و عقل و جان و دماغ خلق را در دو خطه چشم و چراغ چون ترا از خرد هوا بدلست خنده ت آید ز هر چه جز جدلست چون خرد سوی هر دلی پوید وز دل هر کسی سخن گوید از پی مصلحت درین بنیاد کاولش آتش است و آخر باد قهرمان امین یزدانیست بهرمان نگین انسانیست عقل جز داد و جز کرم نکند که اولوالامر خود ستم نکند عقل چون برگشاد زاغ هوس در کشد چون تذرو سر در خس راکبی کز خرد عنان دارد اسب انجام زیر ران دارد چهره ای را که روز بد نبود هیچ مشاطه چون خرد نبود از خرد بدگهر نگیرد فر کی شود سنگ بدگهر گوهر مده ای پور روز نیک به بد با خرد روز آن نه با دل خود با خرد باش و از هوا بگریز که هوا علتیست رنگ آمیز کون بی تجربت فساد بود تجربت عقل مستفاد بود خرد از بهر عاطفت باشد ختم عمرش بر این صفت باشد خرد از بهر بر و احسانست زانکه خود خلقتش ازین سانست حرف بد بر زبان زبون باشد هر که با دین بود نه دون باشد ملک عقل از عقود کانی به پادشاهی ز پاسبانی به عقل را هیچ مدح نتوان گفت جز بدو در مدح نتوان سفت شو رها کن جهان فانی را تا بدانی جمال باقی را آن کسی کو به ملک عقل رسید دو جهان را چنانکه هست بدید از برای حصول نعمت دل در دل آویز خاک بر سر گل ای خداوند خالق سبحان من رهی را به ملک عقل رسان سخن عقل چون تمام آمد علم را در جهان نظام آمدLast Update: 2014-02-20 00:17:11.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us