څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
آن شنیدی که با سکندر راد گفت در پیش مردمان استاد کی شده فتنه بر جهانگیری غافل از روز مرگ وز پیری باز عمر تو چون کند پرواز نبودبا تو هیچ کس دمساز هر کسی گوشه ای دگر گیرد ورچه شاهی به بنده نپذیرد در جهان بهتر از کم آزاری هیچ کاری تو تا نپنداری عمر کرکس از آن بود بسیار که نبیند کسی از او آزار تا از او جانور نیازارد جز به مردار سر فرو نارد باز اگر کبک را نکشتی زار سال عمرش فزون شدی ز هزار زانکه از کرکس او ضعیف ترست طعمه و جای او لطیف ترست هر که خون ریختن کند آغاز زود میرد بسان باشه و باز چون نمودم در این سخن برهان سخن آغاز کردم از نسیانLast Update: 2014-02-20 20:48:55.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us