څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
در کوی ما که مسکن خوبان سعتریست از باقیات مردان پیری قنلدریست پیری که از مقام منیت تنش جداست پیری که از بقای بقیت دلش بریست تا روز دوش مست و خرابات اوفتاده بود بر صورتی که خلق برو بر همی گریست گفتم و را بمیر که این سخت منکرست گفتا که حال منکری از شرط منکریست گفتم گر این حدیث درست ست پس چراست کاندر وجود معنی و با خلق داوریست گفت آن وجود فعل بود کاندرو ترا با غیر داوری ز پی فضل و برتریست آن کس که دیو بود چو آمد درین طریق بنگر به راستی که کنون خاصه چون پریست از دست خود نهاد کله بر سر خرد هر نکته از کلامش دینار جعفریست گفتم دل سنایی از کفر آگهست گفت این نه از شما ز سخنهای سر سریست در حق اتحاد حقیقت به حق حق چون تو نه ای حقیقت اسلام کافریستLast Update: 2014-02-27 20:57:40.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us