څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
شاه را خواهی که بینی، خاک شو درگاه را ز آبرو آبی بزن درگاه شاهنشاه را نعل کن چون چتر او دیدی کلاه چرخ را چاک زن چون روی او دیدی قبای ماه را چون کله بر سر نشین دزدان افسر جوی را چون خرد در جان نشان رندان لشکرگاه را از برای عز دیدار سیاوخشی و شش همچو بیژن بند کن در چاه خواری جاه را عافیت را سر بزن بهر کمال عشق را عاقبت را دم بزن بهر جمال راه را هم به چشم شاه روی شاه خواهی دید و بس دیده اندر کار شه کن کوری بدخواه را آه غمازست اندر راه عشق و عاشقی بند برنه در نهانخانه خموشی آه را از سر آزاد مردی تیغی از غیرت بزن هم شفاعت جوی را کش، هم شفاعت خواه را درد عشق از مرد عاشق پرس از عاقل مپرس کآگهی نبود ز آب و جاه یوسف چاه را عقل بافنده ست منشان عقل را بر تخت عشق آسمان عشاق را به ریسمان جولاه را گر سپر بفگند عقل از عشق گو بفگن رواست روی خاتون سرخ باید خاک بر سر داه را پیش گیر اندر طلب راه دراز آهنگ و تنگ گو دل اندر شک شکن، صبر زبان کوتاه را درد موسی وار خواهی جام فرعونی طلب باده های عافیت سوز و ملامت کاه را هر غم و شادی که از عشقت هم عشقست از آنک بار عندالله باشد تخم عبدالله را کاه گرداند وفای عشق تا برجانت نیز حکم نبود عقل شغل افزای کارآگاه را باد کبر از سر بنه در دل برافراز آتشی پس برآن آتش بسوزان آبگون درگاه را چون شدی کاهی سنایی گردکاهی گرد و بس زان که کاهی به شناسد قدر و قیمت کاه را ای خواجه چه تفضیل بود جانوری را کو هیچ به از خود نشناسد دگری را گر به ز خودت هیچ بهی را تو نبینی پس چون که ندانی بتر از خود بتری را پس غافلی از مذهب رندان خرابات این عیب تمامست چو تو خیره سری را هر گه که مرا گویی کندر همه آفاق محروم تر از تو نشناسم بشری را محروم ترم از تو و این شیوه ندانی زین بیش بصیرت نبود بی بصری را من سغبه تسبیح و نماز تو نیم هیچ این فضل همی گویی ای خواجه دری را انکار و قبول تو مرا هر دو یکی شد بیهوده همی گویی زین صعب تری را فرمان تو بردن نه فریضه ست پس آخر منقاد ز بهر چه شوم چون تو خری را چون طلعت خورشید عیان گشت به صحرا آنجا چه بقا ماند نور قمری را آیام فراخیست ز الفاظ سنایی دانی خطری نیست کنون محتکری را چون دختر دوشیزه نیاید به جهان در کم گیر ز ذریت آدم پسری راLast Update: 2014-02-28 01:13:12.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us