څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
راه فقرست ای برادر فاقه در وی رفتنست وندرین ره نفس کش کافر ز بهر کشتنست نفس اماره و لوامه ست و دیگر ملهمه مطمئنه با سه دشمن در یکی پیراهنست خاک و باد و آب و آتش در وجود خود بدان رو درین معنی نظر کن صدهزاران روزنست چار نفس و چار طبع و پنج حس و شش جهت هفت سلطان باده و دو جمله با هم دشمنست نفس را مرکب مساز و با مراد او مرو همچو خر در گل بماند گر چه اصلش تو سنست از در دروازه لا تا به دارالملک شاه هفهزار و هفصد و هفتاد راه و رهزنست خواجه دارد چار خواهر مختلف اندر وجود نام خود را مرد کرده پیش ایشان چون زنست در شریعت کی روا باشد دو خواهر یک نکاح در طریقت هر دو را از خود مبرا کردنست سوزنی را پای بند راه عیسی ساختند حب دنیا پای بندست ار همه یک سوزنست هیچ دانی از چه باشد قیمت آزاده مرد بر سر خوان خسیسان دست کوته کردنست بر سر کوی قناعت حجره ای باید گرفت نیم نانی می رسد تا نیم جانی در تنست گر ز گلشنها براند ما به گلخنها رویم یار با ما دوست باشد گلخن ما گلشنست ای سنایی فاقه و فقر و فقیری پیشه کن فاقه و فقر و فقیری عاشقان را مسکنستLast Update: 2014-02-27 20:56:41.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us