څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
ای مستان خیزید که هنگام صبوحست هر دم که درین حال زنی دام فتوحست آراست همه صومعه مریم که دم صبح صاحبت خبر گلشن و نزهتگه روحست یک مطربتان عقل و دگر مطرب عشقست یک ساقیتان حور و دگر ساقی روحست طوفان بلا از چپ و از راست برآمد در باده گریزید که آن کشتی نوحست باده که درین وقت خوری باده مباحست تو به که درین وقت کنی توبه نصوحست خود روز همه نوبت تن خواهد بود هین راح که این یک دودمک نوبت روحست وز می خوش خسب گزین صبح سنایی تا صبح قیامت بدمد مرد صبوحستLast Update: 2014-02-27 20:55:58.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us