څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

����������

				
					
درین مقام طرب بی تعب نخواهی دید که جای نیک و بدست و سرای پاک و پلید مدار امید ز دهر دو رنگ یک رنگی که خار جفت گلست و خمار جفت نبید به عیش ناخوش او در زمانه تن در ده که در طویله او با شبه است مروارید ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات میان چار مخالف مجوی عیش لذیذ که دیدی از بنی آدم که بر سریر سرور دو دم کشید کز آن صد هزار غم نچشید به شهوتی که برانی چه خوش بوی که همی ز جانت کم شود آن یک دو قطره کز تو چکید نگر چه شوخ جهانیست زان که جفت از جفت خوشی نیافت که تا پاره ای ز جان نبرید چو دل نهادی بر نور روز هم در وقت زمانه گوید خیز و نماز شام رسید چو باز در شب تاری خوشت بباید خفت خروس گوید برجه که نور صبح دمید دو دوست چون بهم آیند همچو پره و قفل که تا دمی رخ هجرانشان نباید دید همی بناگه بینی گرانی اندر حال بیاید و به میانشان فرو خزد چو کلید درین زمانه که دیو از ضعیفی مردم همی سلاح ز لاحول سازد و تعویذ کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت کسی که ریو قناعت ندید هیچ ندید کسی که شاخ حقیقت گرفت بد نگرفت کسی که راه شریعت گزید بد نگزید رهی خوشست ولیکن ز جهل خواجه همی خوشی نیابد ازو همچنان که خار از خید برین سنا نرسد مرد تا سنایی وار روان پاکش ازین آشیانه بر نپریدLast Update: 2014-02-28 01:40:50.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us