څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
English:
Princess Amina Begum is the daughter of Amanullah Khan and Queen Soraya Tarzi. We need more information on this...

پښتو :

Français:

اميـنه بیـگم

Amina Begum

اميـنه بیـگم

رده بندی ( سیاست )

متولد : Born :
1915-05-14
افغانستان، کابل    منابع :
مواد مرتبط

Last Update: 2014-01-20 13:06:53.0


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us